Mae gennym gymuned PhD/Doethuriaeth Broffesiynol fawr, fywiog yn CASCADE. Mae ein myfyrwyr PhD yn astudio ystod eang o bynciau amrywiol ar draws gofal cymdeithasol plant, gofal cymdeithasol i oedolion, camfanteisio a materion yn ymwneud â chyfiawnder troseddol.  Rhestrir y myfyrwyr a’u pynciau isod. Mae’r myfyrwyr doethurol yn cael cyfarfodydd rheolaidd a hwylusir gan Bridget Handley (myfyriwr PhD). Gall myfyrwyr doethurol CASCADE ymuno â’u cyfarfodydd ar-lein neu wyneb yn wyneb. Gall myfyrwyr CASCADE ddefnyddio’r desgiau a’r cyfrifiaduron yn ein gofod swyddfa yn Sbarc. Mae’r ardal olau, cynllun agored yn Sbarc yn gadael i fyfyrwyr PhD CASCADE ddefnyddio desgiau a chyfrifiaduron, treulio amser gyda’i gilydd, dod i adnabod ei gilydd, rhannu profiadau, traws-beillio eu syniadau a chael budd o gyd-gefnogaeth. Gall myfyrwyr doethurol hefyd ddefnyddio caffi hyfryd Llaeth a Siwgr ar gyfer sgyrsiau a chyfarfodydd anffurfiol.  Mae llawer o oruchwylwyr doethurol CASCADE hefyd yn gweithio yn y ganolfan. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais i astudio am PhD cysylltwch â Martin Elliott (ElliottMC1@caerdydd.ac.uk) sy’n gyfrifol am y rhaglen Llwybr i PhD. Anelir y rhaglen at y rhai sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu sydd â phrofiad bywyd o wasanaethau (naill ai gwasanaethau oedolion neu blant a theuluoedd) sy’n ystyried ymgymryd â doethuriaeth neu ddoethuriaeth broffesiynol, ac mae’n cynnig cefnogaeth i fynd â’ch syniadau ymchwil a’u datblygu’n gais ar gyfer astudiaeth ddoethurol.

Myfyrwyr Doethurol/PhD presennol


MyfyriwrPwnc
Bridget Handley Syrthio rhwng y bylchau? Dadansoddiad astudiaeth achos o weithio mewn partneriaeth i gefnogi iechyd meddwl plant mewn gofal.
Dawn Hutchinson Rôl y model ‘Hunan Faethu’ wrth gefnogi sefydlogrwydd lleoliad maeth ar gyfer plant sy’n derbyn gofal: Dadansoddiad Ffenomenolegol Deongliadol o brofiadau gofalwyr maeth.
Louisa Roberts Symud: Deall trosglwyddo pobl ifanc ag anghenion gofal cymdeithasol o Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) i wasanaethau i oedolion.
Rebecca Jones Mentora ar gyfer plant mewn gofal: y cysyniad o rôl, gwerth, a chanlyniadau’r rhaglen Ymwelydd Annibynnol.
Zoe BezeczkyBeth yw effaith protocolau ar y cyd rhwng yr heddlu a chartrefi preswyl plant yng Nghymru?
Charlotte WaitsBeth yw arweinyddiaeth dda mewn gwasanaethau amddiffyn plant?
Rachel Parker Deall rôl ysgolion o ran ymddygiad hunan-niweidiol disgyblion: Datblygu atal ac ymyrryd ar lefel system
Charlotte WhittakerDatblygu damcaniaeth o Gyfweld Ysgogol ar gyfer gwaith cymdeithasol statudol gyda phlant a theuluoedd: Sut gellir defnyddio cyfweld ysgogol i gefnogi sgyrsiau effeithiol am risg?
Lorna StablerBeth yw profiadau bywyd brodyr a chwiorydd o roi gofal i berthnasau? Nodi llwybrau at wella canlyniadau gofal gan berthnasau
Rhiannon Maniatt Rheoli Trawma Ail Law: Cymariaethau rhwng Gweithwyr Proffesiynol sy’n Oroeswyr a Gweithwyr Proffesiynol nad ydynt yn Oroeswyr mewn Cyd-destun Cam-drin Domestig
Angela EndicottAnghydraddoldebau Lles Plant ym Mhedair Gwlad y DU
Rebecca Messenger Diwylliannau magu plant
Simon JohnsYmchwilio i effaith sesiynau ymyrraeth lles rheolaidd mewn ysgolion uwchradd ar iechyd meddwl disgyblion a’r canlyniad dysgu a gyflawnir.
Rosie MooreDysgu Gwersi: Llywio gwaith i atal hunanladdiad drwy ddadansoddiad dogfennol o Adolygiadau Ymarfer Plant ac Adolygiadau Ymarfer Oedolion
Sylvia HoylandCefnogi menywod sydd mewn perygl o ailadrodd beichiogrwydd ac achosion gofal rheolaidd: Astudiaeth dulliau cymysg o’r gwasanaethau Myfyrio yng Nghymru
Laura Mayhew ManistreBeth sy’n gweithio i gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc sy’n gadael gofal cyhoeddus yng Nghymru?
Monica ThomasMamau absennol: Profiadau goddrychol carcharorion du Prydeinig wrth gynnal perthynas ac ymlyniad â’u plant, a’r effeithiau canfyddedig ar ymatal rhag troseddau yn y dyfodol.
Richeldis Yhap Trafod Adferiad: Profiadau ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaeth o lwybrau gofal iechyd meddwl yng Nghymru
Gemma AllnattBeth sy’n cyfrannu at lwyddiant pobl ifanc sy’n Derbyn Gofal mewn Addysg Uwch?
Aimee CummingsTo what extent are the mental health needs of children and young people (aged 11-18) in care being supported?
Anne-Marie Newbury Strengthening family responses for criminally exploited children
Joanne MulcahyWhat are the difficulties faced by young people when a family member goes to prison?
Lilly Marie Estebanez EvansParental Advocacy in England and Wales: Considering the perceived impact of parental advocacy on child protection practice.
Rohen RenoldInter-agency collaboration to support children with mental health needs
Shane PowellThe impact of attitudes on help-seeking for mental illness: A barrier to accessing mental health services.
Radja BouchamaRepresentation of Visible Muslim Women in Contemporary Media and its Effects on their Mental Health
Kemba Hadaway-MorganA qualitative study into the care & support experiences of individuals from African Caribbean backgrounds with a diagnosis of dementia, living in Wales, United Kingdom
Henna Nisa The educational experiences of Black and Minority Ethnic Secondary students; Britain’s highest and lowest performers in education
Hong-chau DinhTowards a racially diverse eduation workforce in Wales
Amal Al-AbriReasons behind the very low percentage of employed female graduates from the College of Technology in Oman
Luret Lar Violence against Migrant Women and Girls with No Recourse to Public Fund in Wales
Joshua HeadingtonThe Role of Sociology in Museum Audience Research
Samantha Mcalister-wilsonDegrees of discrimination? An analysis of social mobility stagnation and ‘class gaps’ for HE students and graduates.

Past Doctoral/PhD Students


MyfyriwrBlwyddynPwnc
Sarah Cavill2023Comparing the Occupational Balances of Mothers With and Without Postnatal Depression and the Influences from Social Support & Social Capital
David Walker2023hyfforddiant wedi’i lywio gan drawma i ofalwyr maeth
Imran Mohammed2023Archwiliad o rôl yr Addysgwr Practis yng Nghymru
Lauren Doyle2023Archwiliad o brofiadau a chyfranogiad plant mewn achosion llys teulu preifat
Elizabeth Brierley2023Rhag-Achosion, Achosion Gofal Rheolaidd a Gwaith Cymdeithasol gyda Phlant a Theuluoedd: Astudiaeth achos ansoddol o sut y cyflawnir gwaith cymdeithasol gyda phlant a theuluoedd sy’n ddarostyngedig i gam rhag-achosion yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus, mewn Awdurdod Lleol yn Lloegr.
Femi David2023 arweinyddiaeth mewn gwasanaethau plant
Samantha Fitz-Symonds2023Tuag at Alluedd Cyfle i Bobl Ifanc sy’n Gadael Gofal: Cymhariaeth o Fodelau Ymarfer yng Nghymru, Lloegr a Sgandinafia. (cyd-oruchwylir gyda Julie Doughty, LAWPOL)
Andrea Cooper (nee Murray) 2023Gofalwyr Anffurfiol a Gwaith Cymdeithasol wedi’i Wreiddio mewn Gofal: Gwella Mynediad i Gartrefi Preswyl a Nyrsio
Sarah Cavill2023Cymharu Cydbwysedd Galwedigaethol Mamau Gydag a Heb Iselder Ôl-enedigol a Dylanwad Cefnogaeth Gymdeithasol a Chyfalaf Cymdeithasol
Lee Sobo-Allen 2023Amddiffyn Plant, Plant a’u Tadau Dibreswyl: Astudiaeth o ddisgwyliadau a chymhellion tadau dibreswyl sy’n ymgysylltu â gwasanaethau cymdeithasol
Catherine Phillips2023Rôl normau rhywedd yn nealltwriaeth plant o orfodaeth a rheolaeth mewn perthnasoedd: cyd-gynhyrchu ymyrraeth addysgol aml-asiantaethol i blant (7-11 oed)
Zoe Wrigley2023Dadansoddiad o Atgyfeiriadau a Chanlyniadau i Bobl Ifanc sydd mewn Perygl o CSE
Elizabeth Brierley2023
Sarah Farragher2023
Ali Davies2023
Richeldis Yhap 2023
Ed Janes 2021Pobl sy’n Gofalu: Beth sydd ei angen ar bobl ifanc sy’n gofalu am aelodau o’r teulu i ffynnu? Ymchwiliad empirig.
Lucy Sheehan2021Trwsio Newid – Astudiaeth Ethnograffig o’r Plentyn
Alison Prowle2021‘Diolch am holi am fy stori’: Archwilio profiadau rhieni a orfodwyd i fudo a darpariaeth gwasanaethau cymorth yng Nghymru
Catherine Turney2021Sut mae plant yn rhagweld, profi a rheoli pontio o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd?
Frances Lewis2021Gwerthuso uned gwaith cymdeithasol systemig fel ffordd o ddarparu gwasanaethau i blant a theuluoedd
James Matthew Thomas Snook2021Archwiliad o Newidiadau mewn Hunaniaethau Proffesiynol Athrawon Gyrfa Gynnar ar draws Rhaglen Ymchwiliad i Athrawon Ôl-raddedig
Lucy Catherine Treby2021Beth yw’r berthynas rhwng goruchwylio ac ymarfer mewn gwaith cymdeithasol plant a theuluoedd? Dadansoddiad o 12 astudiaeth achos
Kate Marston2020Archwilio’r berthynas rhwng diwylliannau digidol, goddrychau rhywiol/rhywedd a mynegiant hunaniaeth rywiol/ rhywedd pobl ifanc y DU
Alexandra Vickery2019Dioddef mewn Tawelwch; Dynion ac Ymdopi â Phroblemau Iechyd Meddwl
Louise Folkes2019(Ail)ddychmygu Cyfunol Symudedd Cymdeithasol: Dirnadaeth o Naratifau (an)symudedd Seiliedig ar Le, Dosbarthedig a Rhywedd
Hayat Benkorichi Graoui2019Canfyddiadau athrawon o ddeinameg yr ystafell ddosbarth aml-ethnig
June Eunice Taitt2019Ydyn ni yna eto? Archwilio Cyfranogiad gan Ddefnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr a Modelau/Dulliau Gweithredu a Ddefnyddir mewn Rhaglenni Gradd Gwaith Cymdeithasol yng Nghymru
Clive Philip Diaz2019Astudiaeth o gyfranogiad plant a phobl ifanc yn eu Hadolygiadau Plant mewn Gofal
Marion Russell2019Her a Chymhlethdod: Gweithredu  Rôl Prif Weithiwr Cymdeithasol Plant a Theuluoedd yn Lloegr
Janet Elizabeth Stephens2019Rhaglen llwybr at radd – astudiaeth o addysg oedolion
Wahida Kent2018Y plant anweledig: Plant a phobl ifanc Du a Lleiafrifoedd Ethnig sydd â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd
Victoria Sharley2018Adnabod ac ymateb i achosion o esgeuluso plant mewn Ysgolion yng Nghymru
Daniel Richard Burrows2018Adnabod ac ymateb i achosion o esgeuluso plant mewn Ysgolion yng Nghymru
Martin Kinsey Price2018Digon yw Digon: Sut mae Gweithwyr Cymdeithasol yn Llunio Barn wrth Ymyrryd i Ddiogelu Plant sydd wedi’u Hesgeuluso
Lucy Treby
Abubakari Yakubu
Janet Elizabeth
Emma Chivers
Rob Lomax
Kathryn Johnstone
Tilly Greenwell
Lauren Doyle
Catherine Turney
Ali Davies
Rebecca Esther Burden
Vincent Dambudzo