Porwch drwy ein casgliad o ddiweddariadau ac eitemau newyddion diweddaraf CASCADE, gan ddarparu amrywiaeth o ddeunyddiau ar gyfer ymchwilwyr, ymarferwyr a'r cyhoedd.

 • Gwneud synnwyr o’r cynydd yn nifer y gofalwyr ifanc – a yw’n destun pryder neu ai mater o fod wedi dod o hyd i’r boblogaeth guddiedig ydyw?

  Wrth gynnal ymchwil ym maes gofalwyr ifanc, mae cael darlun clir o’r niferoedd o ofalwyr ifanc wedi peri trafferth ers degawdau.  Yn grŵp lleiafrifol, nid yw’r setiau data mawr sydd eu hangen i gynhyrchu amcangyfrifon dibynadwy wedi bod ar gael bob amser, ac nid yw dulliau amgen wedi llwyddo i oresgyn problemau’n ymwneud â stigma… Read More

 • Cynhadledd Gwaith Cymdeithasol a Dadansoddi Sgyrsiau 2023 – cofrestru ar agor

  Mae Prifysgolion Caerdydd, Bryste, Caeredin, Loughborough ac Universitet Uppsala yn eich gwahodd i fynychu’r drydedd Gynhadledd Gwaith Cymdeithasol a Dadansoddi Sgyrsiau flynyddol sy’n digwydd ar 16 Mawrth 2023 (ar-lein), 9.45am – 4.15pm. Bydd yn gyfle i gyfnewid canfyddiadau ymchwil o wahanol leoliadau sefydliadol, cenedlaethol, a diwylliannol, ac fe fydd yn fan cyfarfod ar gyfer academyddion,… Read More

 • Canolfan ymchwil CASCADE Prifysgol Caerdydd i werthuso cynllun trosglwyddo arian parod arloesol 

  Bydd un o gynlluniau trosglwyddo arian gwrthdlodi mwyaf uchelgeisiol y byd yn cael ei werthuso gan dîm aml-sefydliad dan arweiniad un o brif ganolfannau ymchwil gofal cymdeithasol y DU, sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd Canolfan Ymchwil a Datblygiad Gofal Cymdeithasol Plant CASCADE yn arwain yr ymchwil ynghyd ag academyddion o Goleg y Brenin… Read More

 • Cinio Nadolig Caerdydd

  Mae hi’n ddeufis tan y Nadolig ac mae rhai gwirfoddolwyr yng Nghaerdydd yn gwneud cynlluniau i atal unigrwydd ymysg rhai oedolion ifanc fydd ddim yn treulio Dydd Nadolig gyda’u teuluoedd. Mae apêl yn cael ei lansio heddiw (24 Hydref) ar gyfer Cinio Nadolig Caerdydd. Bydd Cinio Nadolig Caerdydd yn cynnig bwyd, anrhegion, gweithgareddau a  chwmni i bobl ifanc sydd â phrofiad gofal yng Nghaerdydd a’r cyffiniau ar ddydd Nadolig 2022. 

 • Cyhoeddi’r drydedd Gynhadledd flynyddol ar-lein ynghylch Dadansoddi Sgwrs a Gwaith Cymdeithasol

  Mae Cascade yn falch iawn o gyhoeddi ein bod yn cynnal y drydedd Gynhadledd flynyddol ar-lein ynghylch Dadansoddi Sgwrs a Gwaith Cymdeithasol, ar 16 Mawrth 2023. Cynhelir gwaith cymdeithasol yn aml iawn trwy sgyrsiau, rhwng grwpiau o weithwyr cymdeithasol, rhwng gweithwyr cymdeithasol a phobl broffesiynol eraill ac wrth gwrs rhwng gweithwyr cymdeithasol a phobl sy’n… Read More

 • CASCADE yn lansio adroddiad Reframing Childhood yr Academi Brydeinig

  Ar 6 Hydref bu’r Athro Sally Holland yn cadeirio ac yn cynnal achlysur i lansio adroddiad terfynol Rhaglen Polisi Plentyndod yr Academi Brydeinig yn adeilad Spark|Sbarc. Roedd y rhaglen wedi canfod gwahaniaethau sylweddol ar draws gwledydd y DU o ran sut mae llywodraethau’n deall plentyndod ac yn datblygu polisïau. Mae’r ffyrdd o roi hawliau plant… Read More

 • Lansio CLASS Cymru

  Ar 26 Hydref, yn rhan o Wythnos Genedlaethol Ymadawyr Gofal 2022, bydd rhwydwaith CLASS Cymru a CASCADE yn lansio gwefan newydd o’r enw CLASS Cymru. Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i bobl ifanc a fu o dan ofal a’r rhai sy’n eu helpu i bontio i addysg uwch. Mae CLASS Cymru (Y… Read More

 • Beth sy’n Gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol Plant yng Nghymru?

  Yn rhy aml mae’r cyfryngau ac ymchwil yn canolbwyntio ar yr hyn nad yw’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol plant. Rydyn ni eisiau gwneud rhywbeth gwahanol – rydyn ni eisiau darganfod a rhoi cyhoeddusrwydd i’r hyn SYDD YN gweithio. Rydym yn gobeithio y gallwch chi ein helpu ni. Rydyn ni eisiau clywed gan bobl yn… Read More

 • Lansio Diogelu Cymhleth Cymru: gwefan i rieni sy’n poeni am gamfanteisio ar blant yn droseddol

  Mae Diogelu Cymhleth Cymru yn adnodd a gydgynhyrchwyd yn seiliedig ar ganfyddiadau’r prosiect ymchwil: Llinellau sirol: ymateb cydlynol cymunedau Cymru i gamfanteisio’n droseddol ar blant ac mewn cydweithrediad â phobl ifanc, rhieni ac ymarferwyr sydd â phrofiad uniongyrchol.

 • Ymchwilydd Gwadd sy’n Ymarferydd, CASCADE, Prifysgol Caerdydd

  Diben y swydd ymchwilydd gwadd sy’n ymarferydd yw cefnogi ymarferydd yn eu datblygiad academaidd a’u helpu i baratoi ar gyfer ceisiadau am gyllid yn y dyfodol – yn enwedig ar gyfer dilyn PhD rhan-amser neu amser llawn neu ymchwil arall a ariennir.