Porwch drwy ein casgliad o ddiweddariadau ac eitemau newyddion diweddaraf CASCADE, gan ddarparu amrywiaeth o ddeunyddiau ar gyfer ymchwilwyr, ymarferwyr a'r cyhoedd.

 • Archwilio gwasanaethau iechyd meddwl a lles ar-lein yn ystod y ‘cyfnodau clo’

  Mae dau bapur newydd wedi’u cyhoeddi sy’n archwilio’r ymyriadau a gwasanaethau iechyd meddwl a lles ar-lein i bobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn ystod y pandemig, ac mae i hyn oblygiadau yn ein byd ôl-COVID-19. Yn ystod pandemig COVID-19, daeth llawer o wasanaethau iechyd meddwl a lles yn wasanaethau ar-lein yn gyflym… Read More

 • Mae astudiaeth yn darganfod bod plant sy’n derbyn gofal a chefnogaeth yng Nghymru’n fwy tebygol o fod wedi’u himiwneiddio

  Mae astudiaeth newydd i statws imiwneiddio plant yng Nghymru wedi dod i’r casgliad bod cyfraddau brechu plant dan gynllun gofal a chefnogaeth yn uwch ar y cyfan na chyfraddau’r boblogaeth gyffredinol a’u bod wedi’u himiwneiddio’n fwy prydlon.Mae rhaglen imiwneiddio plant y DU yn sicrhau bod plant yn cael cynnig amddiffyniad yn erbyn haint difrifol. Fodd… Read More

 • Hyfforddiant Dulliau Ymchwil

  Yn CASCADE mae gennym ymrwymiad i gynnwys pobl sydd â phrofiad byw o wasanaethau cymdeithasol plant yn ein hymchwil. Credwn fod hyn yn rhan hanfodol o gynhyrchu ymchwil berthnasol ac effeithiol. Fodd bynnag, gall fod yn anodd i oedolion a phobl ifanc gyfrannu a deall yr hyn a wnawn mewn ymchwil. Mae pontio’r bwlch hwnnw… Read More

 • Première ffilm: Perthnasoedd niweidiol a throsedd 

  Dydd Mawrth11eg o Orffennaf ymwelodd pump o bobl ifanc ysbrydoledig â SPARK i rannu première eu dwy ffilm a gydgynhyrchwyd yn archwilio effaith Camfanteisio’n Droseddol ar Blant. CASCADE oedd yn cynnal y digwyddiad ac roedd grŵp bach o westeion gwadd o amrywiaeth o sefydliadau cysylltiedig yn bresennol. Ymhlith y partneriaid roedd: Uned Atal Trais, Heddlu De Cymru,… Read More

 • ECSWR 2023 – Taith Milan

  Er bod yr haf yn agosáu, mae atgofion y Pasg yn dal yn fyw yn fy meddwl. Ym mis Ebrill, es i ECSWR (Y Gynhadledd Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Gwaith Cymdeithasol) yn 2023 ym Milan gyda grŵp o ymchwilwyr o CASCADE, gan gynnwys Donald, Jonathan, Alyson, Clive, Sophie, Melissa, a finnau. Fe wnaethom ni i gyd gymryd rhan yn y gynhadledd. Fe wnaeth Donald… Read More

 • Cyhoeddi gwaith ymchwilwyr CASCADE mewn cyfnodolyn academaidd.

  Mae gwaith dau o ymchwilwyr CASCADE wedi ymddangos yn yr International Journal of Educational and Life Transitions, yn ddiweddar. Gadael Uned Cyfeirio Disgyblion yng Nghymru: Mae Pobl Ifanc  Phrofiad O Fod Dan Ofal a’u Trawsnewidiadau Wedi Iddynt Droi’n 16 yn brosiect a arweinir gan Dr Phil Smith. Mae pobl ifanc sydd â phrofiad o… Read More

 • Gwneud synnwyr o’r cynydd yn nifer y gofalwyr ifanc – a yw’n destun pryder neu ai mater o fod wedi dod o hyd i’r boblogaeth guddiedig ydyw?

  Wrth gynnal ymchwil ym maes gofalwyr ifanc, mae cael darlun clir o’r niferoedd o ofalwyr ifanc wedi peri trafferth ers degawdau.  Yn grŵp lleiafrifol, nid yw’r setiau data mawr sydd eu hangen i gynhyrchu amcangyfrifon dibynadwy wedi bod ar gael bob amser, ac nid yw dulliau amgen wedi llwyddo i oresgyn problemau’n ymwneud â stigma… Read More

 • Cynhadledd Gwaith Cymdeithasol a Dadansoddi Sgyrsiau 2023 – cofrestru ar agor

  Mae Prifysgolion Caerdydd, Bryste, Caeredin, Loughborough ac Universitet Uppsala yn eich gwahodd i fynychu’r drydedd Gynhadledd Gwaith Cymdeithasol a Dadansoddi Sgyrsiau flynyddol sy’n digwydd ar 16 Mawrth 2023 (ar-lein), 9.45am – 4.15pm. Bydd yn gyfle i gyfnewid canfyddiadau ymchwil o wahanol leoliadau sefydliadol, cenedlaethol, a diwylliannol, ac fe fydd yn fan cyfarfod ar gyfer academyddion,… Read More

 • Canolfan ymchwil CASCADE Prifysgol Caerdydd i werthuso cynllun trosglwyddo arian parod arloesol 

  Bydd un o gynlluniau trosglwyddo arian gwrthdlodi mwyaf uchelgeisiol y byd yn cael ei werthuso gan dîm aml-sefydliad dan arweiniad un o brif ganolfannau ymchwil gofal cymdeithasol y DU, sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd Canolfan Ymchwil a Datblygiad Gofal Cymdeithasol Plant CASCADE yn arwain yr ymchwil ynghyd ag academyddion o Goleg y Brenin… Read More

 • Cinio Nadolig Caerdydd

  Mae hi’n ddeufis tan y Nadolig ac mae rhai gwirfoddolwyr yng Nghaerdydd yn gwneud cynlluniau i atal unigrwydd ymysg rhai oedolion ifanc fydd ddim yn treulio Dydd Nadolig gyda’u teuluoedd. Mae apêl yn cael ei lansio heddiw (24 Hydref) ar gyfer Cinio Nadolig Caerdydd. Bydd Cinio Nadolig Caerdydd yn cynnig bwyd, anrhegion, gweithgareddau a  chwmni i bobl ifanc sydd â phrofiad gofal yng Nghaerdydd a’r cyffiniau ar ddydd Nadolig 2022.