Porwch drwy ein casgliad o ddiweddariadau ac eitemau newyddion diweddaraf CASCADE, gan ddarparu amrywiaeth o ddeunyddiau ar gyfer ymchwilwyr, ymarferwyr a'r cyhoedd.

 • Beth sy’n Gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol Plant yng Nghymru?

  Yn rhy aml mae’r cyfryngau ac ymchwil yn canolbwyntio ar yr hyn nad yw’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol plant. Rydyn ni eisiau gwneud rhywbeth gwahanol – rydyn ni eisiau darganfod a rhoi cyhoeddusrwydd i’r hyn SYDD YN gweithio. Rydym yn gobeithio y gallwch chi ein helpu ni. Rydyn ni eisiau clywed gan bobl yn… Read More

 • Lansio Diogelu Cymhleth Cymru: gwefan i rieni sy’n poeni am gamfanteisio ar blant yn droseddol

  Mae Diogelu Cymhleth Cymru yn adnodd a gydgynhyrchwyd yn seiliedig ar ganfyddiadau’r prosiect ymchwil: Llinellau sirol: ymateb cydlynol cymunedau Cymru i gamfanteisio’n droseddol ar blant ac mewn cydweithrediad â phobl ifanc, rhieni ac ymarferwyr sydd â phrofiad uniongyrchol.

 • Ymchwilydd Gwadd sy’n Ymarferydd, CASCADE, Prifysgol Caerdydd

  Diben y swydd ymchwilydd gwadd sy’n ymarferydd yw cefnogi ymarferydd yn eu datblygiad academaidd a’u helpu i baratoi ar gyfer ceisiadau am gyllid yn y dyfodol – yn enwedig ar gyfer dilyn PhD rhan-amser neu amser llawn neu ymchwil arall a ariennir.

 • Agor CUBE: man cymunedol cydweithredol yn y Barri

  Canolfan gymorth a siop goffi arloesol a arweinir ac a gyd-grëwyd gan y gymuned yw CUBE, a hynny yn nhref glan môr y Barri. Mae’n canolbwyntio ar ddefnyddio dulliau adferol er mwyn ymgysylltu â’r gymuned leol a’i grymuso, yn enwedig teuluoedd sy’n cael amser caled. Mae’n cynnal llawer o sesiynau cymorth a gweithgareddau i blant,… Read More

 • Ysgoloriaethau doethurol wedi’u hariannu’n llawn

  Mae Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ac Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru (DTP Cymru) y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), yn gwahodd ceisiadau am astudiaethau PhD gyda’r posibilrwydd o ennill un o   Ysgoloriaethau DTP yr ESRC sydd wedi’i hariannu’n llawn, i ddechrau ym mis Hydref 2022 ym maes gwaith cymdeithasol a… Read More

 • Adroddiad Newydd – Galw am gyflwyno a datblygu gwasanaeth cymorth i deuluoedd cyn-filwyr ledled Cymru

  Mae ein hadroddiad newydd yn gwerthuso Gwasanaeth Dulliau Adferol i Gyn-filwyr a’u Teuluoedd (RAVFS). Mae’r gwasanaeth hwn, a ddarperir gan TGP Cymru, yn ddull newydd sy’n hwyluso ymyriadau teulu cyfan i gyn-filwyr a’u teuluoedd. Mae gwerthusiad cynnar wedi dangos y gall RAVFS helpu i wella’r berthynas rhwng cyn-filwyr sy’n byw gydag anhwylder iechyd meddwl sy’n… Read More

 • Mae CASCADE Talks bellach ar gael ar eich hoff wasanaeth Podlediadau!

  Mae Cascade yn falch iawn o gyhoeddi bod ein podlediad ‘Cascade Talks’ bellach ar gael i’r cyhoedd ar wasanaethau ffrydio. Mae CASCADE Talks ar gael ar Apple Podcasts, Spotify ac Amazon Music. Mae ein podlediadau yn cynnwys amrywiaeth o sgyrsiau gydag ymarferwyr y diwydiant sy’n siarad am eu taith at waith cymdeithasol, y materion y… Read More

 • Adroddiad Cyfamser Newydd ar Camfanteisio Troseddol ar Blant yng Nghymru

  Prin yw’r ymchwil am gamfanteisio troseddol ar blant ac rydym yn gwybod llawer llai am y sefyllfa yng Nghymru. Roedd yr astudiaeth hon a ariannwyd gan Ymchwil Gofal Iechyd Cymru yn ceisio llenwi’r bwlch ymchwil hwn. Edrychodd yr astudiaeth yn benodol ar sut caiff plant eu targedu, eu paratoi a’u camfanteisio’n droseddol yng Nghymru. Roedd hefyd… Read More

 • Llofnodwyr cyntaf am siarter arloesol wedi’i cyhoeddi

  Cyngor Harrow, Lloegr, yw’r cyntaf i lofnodi siarter newydd sbon sy’n ceisio cael gwared ar stigma ac asesiadau cyn geni awtomatig o’r System Gofal Cymdeithasol ar gyfer Rhieni â Phrofiad o Ofal. Arweiniwyd y gwaith o ddatblygu siarter newydd gan CASCADE, Prifysgol Caerdydd ac mae’n cael ei lansio mewn partneriaeth â’r Cynnig Lleol i Ymadawyr Gofal… Read More

 • Newyddion

  Porwch drwy ein casgliad o ddiweddariadau ac eitemau newyddion diweddaraf CASCADE, gan ddarparu amrywiaeth o ddeunyddiau ar gyfer ymchwilwyr, ymarferwyr a’r cyhoedd.