Dadansoddi Sgyrsiau

Yn y sesiwn hon, trafododd David yr hyn y mae wedi’i ddysgu o gymhwyso Dadansoddiad Sgyrsiol (CA) i recordiadau sain o oruchwyliaeth gwaith cymdeithasol – am Ddadansoddiad Sgyrsiol fel dull, ynghylch gwneud penderfyniadau a myfyrio mewn goruchwyliaeth, ac am y potensial ehangach ar gyfer cymhwyso’r Dadansoddiad i arsylwadau o ymarfer gwaith cymdeithasol.

Cyfweld Ysgogiadol 

Siaradodd Donald am raglen ymchwil a wnaeth ddatblygu a gweithredu system godio feintiol ar gyfer sgiliau gwaith cymdeithasol allweddol, yn seiliedig ar fewnwelediadau o Gyfweld Ysgogiadol. Y nod oedd dod o hyd i gysylltiadau rhwng sgiliau a chanlyniadau a deall ffactorau gwell a allai wella sgiliau gweithwyr. Ystyriodd lwyddiannau, cyfyngiadau, a datblygiadau posibl yn y dyfodol ar gyfer dull o’r fath o arsylwi arferion yn uniongyrchol.

Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 

Mae diddordeb cynyddol mewn ymchwil i waith cymdeithasol sy’n mynd yn ddigon agos i ymarfer i gynhyrchu dealltwriaeth o’r hyn sy’n digwydd rhwng gweithwyr cymdeithasol a defnyddwyr gwasanaeth. Dros y degawd diwethaf mae’r Athro Harry Ferguson wedi gwneud sawl astudiaeth sydd wedi defnyddio arsylwi cyfranogwyr ac wedi datblygu dulliau ymchwil ethnograffig a symudol sy’n mynd mor agos â phosibl at ymarfer gwaith cymdeithasol tymor byr a thymor hir. 

Archwilio Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Gofalwyr Ifanc mewn Astudiaethau Carfan Arhydol

Mae’r ffynonellau data carfan arhydol cyfoethog yn y Deyrnas Unedig yn arwain y byd; maent yn dilyn bywydau miloedd o bobl ar draws y pedair gwlad o enedigaeth [neu’r glasoed cynnar] i farwolaeth. Bydd y sesiwn hon yn eich cyflwyno i’r astudiaethau hyn, gan gynnwys Astudiaeth Carfan y Mileniwm, y Camau Nesaf, Astudiaeth Carfan Prydain ac Astudiaeth Genedlaethol Datblygu Plant yn ogystal â’ch cyfeirio at setiau data eilaidd defnyddiol eraill i archwilio’r pynciau hyn. Ar ôl eich cyflwyno i’r setiau data hyn a’r newidynnau perthnasol sydd wedi’u cynnwys ynddynt, byddwn yn cyflwyno rhai astudiaethau achos ymchwil o ymchwil gyhoeddedig gan ddefnyddio’r data hyn (e.e. ‘Rhagfynegyddion Cyswllt Gwasanaethau Cymdeithasol Ymhlith Pobl Ifanc yn Lloegr’) a chanlyniadau newydd, gwaith ar y gweill, sy’n archwilio profiad y rhai sy’n gadael gofal a ddaeth yn rhieni ac a oes tystiolaeth o drosglwyddo trawma rhwng cenedlaethau. Bydd yr astudiaethau achos hyn yn dangos pŵer data eilaidd ac yn arddangos dulliau ystadegol cymhwysol. Bydd trafodaeth hefyd am rai o gyfyngiadau defnyddio data eilaidd meintiol mewn ymchwil.