Prosiectau Ymchwil Presennol CASCADE

Anghydraddoldebau Lles Plant yng Nghymru: Ymarfer ac Atal

Anghydraddoldebau Lles Plant yng Nghymru: Ymarfer ac Atal

Mae’r astudiaeth yn archwilio’r berthynas rhwng tlodi ac ymarfer gwaith cymdeithasol, drwy archwilio sut mae gweithwyr cymdeithasol yn deall ac yn cydnabod tlodi fel rhan o’u hasesiadau a’u gwaith yn gwneud penderfyniadau gyda theuluoedd.  Arwain Ymchwilio i’r berthynas rhwng tlodi ac anghydraddoldeb cymdeithasol ac ymyriadau lles plant, fel dod yn blant sy’n ‘derbyn gofal’ neu… Read More
Cefnogi rhieni a gofalwyr sy’n perthyn: gwerthusiad o wasanaeth Cadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd Barnardo’s/ Sir Fynwy

Cefnogi rhieni a gofalwyr sy’n perthyn: gwerthusiad o wasanaeth Cadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd Barnardo’s/ Sir Fynwy

Gwerthusiad o’r gwasanaethau cefnogol a gynigir i deuluoedd yn Sir Fynwy gyda’r nod o gryfhau teuluoedd sydd o dan orchymyn gofal neu Orchymyn Gwarchodaeth Arbennig (SGO) ar hyn o bryd.   Arolwg Mae’r prosiect hwn yn werthusiad 12 mis o wasanaethau cefnogol a gynigir i deuluoedd yn Sir Fynwy. Mae gwasanaethau’n cael eu cynnig gan dîm… Read More
Cefnogi rhieni i chwarae rhan ystyrlon wrth wneud penderfyniadau: Gwerthusiad o brosiect eiriolaeth rhieni Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) Cymru

Cefnogi rhieni i chwarae rhan ystyrlon wrth wneud penderfyniadau: Gwerthusiad o brosiect eiriolaeth rhieni Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) Cymru

Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru (NYAS) yn gweithio gyda Chaerffili ers mis Ebrill 2017 i ddarparu eiriolwyr i rieni. Yn 2020 dyfarnwyd cyllid i NYAS gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaethau eiriolaeth ar draws Gwent. Rydym yn dymuno cynnal gwerthusiad manwl o’r gwasanaeth. Bydd hyn yn rhoi dealltwriaeth glir inni o sut mae’r Rhaglen… Read More
Cefnogi Rhieni mewn gofal ac wrth ei adael: #NegeseuoniRieniCorfforaethol

Cefnogi Rhieni mewn gofal ac wrth ei adael: #NegeseuoniRieniCorfforaethol

Cefnogi rhieni sydd â phrofiad o ofal  Arolwg Nodau’r prosiect hwn yw herio stigma, gwahaniaethu a deilliannau gwael i rieni ifanc mewn gofal ac yn gadael gofal.  Bydd y prosiect yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc a rhanddeiliaid allweddol eraill i ystyried a hyrwyddo arfer da i rieni mewn gofal ac yn gadael gofal.  Gweithgareddau a… Read More
Cynadledda grŵp teuluol i blant a theuluoedd: Gwerthuso gweithrediad, cyd-destun ac effeithiolrwydd (Family VOICE)

Cynadledda grŵp teuluol i blant a theuluoedd: Gwerthuso gweithrediad, cyd-destun ac effeithiolrwydd (Family VOICE)

Family VOICE  Arolwg Cynhadledd Grŵp Teuluol (CGT) yw cyfarfod lle mae’r teulu ehangach yn trafod plant sydd angen eu cefnogi a’u diogelu ac yn penderfynu ar gynllun ar gyfer gofalu amdanyn nhw.   Nod astudiaeth Family VOICE yw gwella dealltwriaeth o ansawdd ac effeithiolrwydd cynadleddau grŵp teuluol. Dyma’r cwestiynau ymchwil:  Pa mor eang mae Cynadleddau Grŵp… Read More
Cysylltu data arolygon a data gweinyddol i wella’r ddealltwriaeth o fathau o ymddygiad peryglus a’r ffactorau amddiffyn posibl o ran plant sy’n derbyn gofal cymdeithasol: Astudiaeth dichonolrwydd.

Cysylltu data arolygon a data gweinyddol i wella’r ddealltwriaeth o fathau o ymddygiad peryglus a’r ffactorau amddiffyn posibl o ran plant sy’n derbyn gofal cymdeithasol: Astudiaeth dichonolrwydd.

Bydd y prosiect hwn yn cynnig dealltwriaeth fwy cynnil a rhyngadrannol o amrywiaeth o ymddygiadau peryglus ymhlith pobl ifanc, gyda phwyslais arbennig ar blant sy’n derbyn gofal a chymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol.  Arolwg Bob dwy flynedd, mae’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion, dan arweiniad DECIPHer, yn arolygu mwy na 100,000 o bobl ifanc 11… Read More
Datblygu Gwasanaeth Cymorth Adferol Arloesol i Deuluoedd Hen Filwyr ac arnynt Anhwylder Straen Wedi Trawma  

Datblygu Gwasanaeth Cymorth Adferol Arloesol i Deuluoedd Hen Filwyr ac arnynt Anhwylder Straen Wedi Trawma  

Helpu teuluoedd hen filwyr sy’n dioddef    Arwain Mae llawer o hen filwyr y deyrnas hon yn dioddef ag anhwylder straen ar ôl trawma. Er bod rhywfaint o gymorth a thriniaeth ar gael i hen filwyr, dim ond ychydig sydd ar gael i’w teuluoedd er gwaetha’r ffaith y bydd effeithiau teimladol ac ymddygiadol cryf problemau difrifol… Read More
Deall profiadau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yng Nghymru ym maes addysg uwch: Tuag at fodel o arferion gorau

Deall profiadau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yng Nghymru ym maes addysg uwch: Tuag at fodel o arferion gorau

Anelu at ddeall ymyriadau Sefydliadau Addysg Uwch (SAUau) yng Nghymru sy’n targedu pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal ac asesu llwyddiant, neu fel arall, yr ymyriadau hyn er mwyn datblygu model o arferion gorau  Arolwg Mae pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yng Nghymru a’r DU yn profi canlyniadau gwaeth mewn ystod eang… Read More
Deall y ffordd y caiff polisi gofal cymdeithasol plant yng Nghymru ei rhoi ar waith: astudiaeth o’r canllawiau newydd am gam-fanteisio ar blant yn rhywiol

Deall y ffordd y caiff polisi gofal cymdeithasol plant yng Nghymru ei rhoi ar waith: astudiaeth o’r canllawiau newydd am gam-fanteisio ar blant yn rhywiol

Rydym yn ceisio deall yr hwyluswyr a’r rhwystrau i roi polisi amddiffyn plant ar waith yn effeithiol drwy edrych yn fanwl ar sut y gweithredir canllawiau newydd cam-fanteisio at blant yn rhywiol (CSE) Llywodraeth Cymru yn ymarferol.   Arolwg Diben canolog yr astudiaeth yw dod i ddeall sut mae gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol allweddol yn deall… Read More
Digwyddiad lledaenu gwybodaeth am adolygiad thematig CPR

Digwyddiad lledaenu gwybodaeth am adolygiad thematig CPR

Digwyddiad ExChange Arolwg Digwyddiad a gynhaliwyd ar 2 Mehefin 2020, wedi’i recordio ymlaen llaw, 502 o ymweliadau. Gweithgareddau a Dulliau Cyflwyno canfyddiadau astudiaeth amlddisgyblaethol yn dadansoddi 20 Adolygiad Ymarfer Plant a gynhaliwyd yng Nghymru. Canfyddiadau Amrywiaeth o ffactorau yn ymwneud â llais y plentyn, trawsnewidiadau a gweithio amlddisgyblaethol Person Arweiniol Prif Ymchwilydd Alyson Rees Staff… Read More
Dyfodol Gofalwyr Di-dâl yng Nghymru

Dyfodol Gofalwyr Di-dâl yng Nghymru

Mae’r astudiaeth hon yn asesu effaith gymdeithasol, economaidd, emosiynol a pherthynas y pandemig COVID-19 ar ofalwyr di-dâl, ac yn ystyried sut y gellir cefnogi gofalwyr o’r fath yn well trwy gydol amodau pandemig ac yn y dyfodol yng Nghymru. Arolwg Mae gofalwyr di-dâl yn darparu cefnogaeth a gofal hanfodol i aelodau teulu neu ffrindiau sy’n… Read More
Effaith hyfforddiant staff ym maes Canllawiau Rhyngweithio trwy Fideo i weithwyr proffesiynol a theuluoedd

Effaith hyfforddiant staff ym maes Canllawiau Rhyngweithio trwy Fideo i weithwyr proffesiynol a theuluoedd

I ba raddau mae ymarferwyr sydd wedi cymhwyso mewn Canllawiau Rhyngweithio trwy Fideo yn ymgorffori’r sgiliau hyn yn eu hymarfer a sut mae plant a theuluoedd yn profi Canllawiau Rhyngweithio trwy Fideo? Arolwg Ymyriad yn seiliedig ar berthynas yw Canllawiau Rhyngweithio trwy Fideo a’i nod yw cynyddu sensitifrwydd gofalwyr i anghenion emosiynol eu plentyn. I… Read More
Gadael yr uned cyfeirio disgyblion: Edrych ar bontio a chyrchfannau ôl-16 pobl ifanc â phrofiad o ofal ledled Cymru

Gadael yr uned cyfeirio disgyblion: Edrych ar bontio a chyrchfannau ôl-16 pobl ifanc â phrofiad o ofal ledled Cymru

Gwyddom fod llawer o bobl ifanc â phrofiad o ofal yn ystyried addysg yn anodd ac yn profi rhyw fath o waharddiad o’r ysgol. Yr hyn na wyddom lawer amdano yw’r hyn sy’n digwydd nesaf i’r bobl ifanc hyn yn 16 oed.  Arolwg Am y tair blynedd nesaf, byddaf yn archwilio profiadau addysgol a llwybrau… Read More
Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gwent: Defnyddio dull gweithredu a lywir gan drawma wrth weithio â Throseddwyr

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gwent: Defnyddio dull gweithredu a lywir gan drawma wrth weithio â Throseddwyr

Astudiaeth ymchwil weithredol yw hon sydd wedi’i theilwra i gefnogi’r Rhaglen Troseddwyr Cam-drin Domestig i’w newid i ganolbwyntio’n fwy ar effaith trawma. Rydym wedi cynnal adolygiad o ymchwil allweddol ar ddulliau sy’n seiliedig ar drawma ac effeithiolrwydd rhaglenni troseddwyr. Bydd yr rhain yn cael eu rhoi i reolwyr ac ymarferwyr ar ffurf adroddiadau cryno a byddwn… Read More
Gwerthusiad o ‘Together a Chance’

Gwerthusiad o ‘Together a Chance’

Nod y prosiect yw lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal pan fydd mam yn mynd i’r carchar Arolwg Gwerthusiad o gael gweithiwr cymdeithasol mewn dau garchar i fenywod – Eastwood Park a Send.  Gweithgareddau/Dulliau Cyfweld – gweithwyr cymdeithasol, menywod sy’n ofalwyr, plant, adolygu ffeiliau achos, datblygu model rhesymeg a phecyn cymorth. Canfyddiadau Dim Eto… Read More
Gwerthusiad o gyflwyno Meithrin Lles ar draws Cymru

Gwerthusiad o gyflwyno Meithrin Lles ar draws Cymru

Astudiaeth ddilynol o raglen hyfforddi a model mentora gofalwyr maeth wedi’i gynllunio i gefnogi plant mewn gofal maeth Arolwg Gwerthuso Maethu Lles Gweithgareddau a Dulliau Arsylwadau o ddosbarthiadau meistr, arolwg, cyfweliadau, astudiaeth achos. Canfyddiadau Dim eto Person Arweiniol Prif Ymchwilydd Alyson Rees Staff Academaidd Staff Academaidd Bridget Handley Gwybodaeth Cysylltiedig Cyllidwyr Fostering Network Dogfennau Cysylltiedig… Read More
Gwerthusiad o Wasanaeth Ymyrraeth Gynnar Troseddau Cyfundrefnol Difrifol Action for Children

Gwerthusiad o Wasanaeth Ymyrraeth Gynnar Troseddau Cyfundrefnol Difrifol Action for Children

Nod y gwerthusiad yw archwilio gweithrediad, darpariaeth ac effaith rhaglen arloesol Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar Troseddau Cyfundrefnol Difrifol, sy’n ceisio cyfeirio pobl ifanc i ffwrdd o fywyd o droseddu cyfundrefnol difrifol.  Arwain Mae Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol yn cael mwy o effaith ar gymunedau’r DU nag unrhyw fygythiad cenedlaethol arall (Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, 2020). Amcangyfrifwyd bod… Read More
Gwerthusiad o’r Gwasanaeth Arweiniad Rhyngweithio drwy Fideo

Gwerthusiad o’r Gwasanaeth Arweiniad Rhyngweithio drwy Fideo

Comisiynodd Cyngor Cernyw werthusiad annibynnol o’i Wasanaeth Arweiniad Rhyngweithio drwy Fideo.  Arolwg The aim of the evaluation was to determine whether the Video Interaction Guidance Service was achieving its objective of making a positive impact on children and families and to evaluate the factors that contribute to successful outcomes with a view to informing future… Read More
Gwreiddio dull gweithredu adferol mewn gwasanaeth arloesol sy’n darparu cefnogaeth ddwys i blant a theuluoedd a chanolfan gymunedol wedi’i chyd-gynhyrchu

Gwreiddio dull gweithredu adferol mewn gwasanaeth arloesol sy’n darparu cefnogaeth ddwys i blant a theuluoedd a chanolfan gymunedol wedi’i chyd-gynhyrchu

Cyd-gynhyrchu’r CUBE Arolwg Gwasanaeth amlasiantaeth cymunedol yw’r CUBE sy’n darparu cefnogaeth i deuluoedd yn ardal un awdurdod lleol yng Nghymru.  Mae CUBE yn darparu gwasanaeth cefnogaeth ddwys sydd wedi’i gyd-gynhyrchu ar sail tystiolaeth i deuluoedd yn y gymuned y mae’n ei gwasanaethu ac ar ei chyfer. Nodwyd natur y gwasanaethau a gynigir yn sgil ymgynghori… Read More
Hapdreialon Rheoledig o Rowndiau Schwartz i staff gofal cymdeithasol

Hapdreialon Rheoledig o Rowndiau Schwartz i staff gofal cymdeithasol

Nod Rowndiau Schwartz yw gwella lles cymdeithasol ac emosiynol staff drwy eu galluogi i gyd-gyfarfod i adfyfyrio a rhannu straeon am eu profiadau
Hunluniau, Snapchat a Chadw’n Ddiogel: Sut mae plant sy’n derbyn gofal yn ymgysylltu ar-lein?

Hunluniau, Snapchat a Chadw’n Ddiogel: Sut mae plant sy’n derbyn gofal yn ymgysylltu ar-lein?

Deall sut mae plant sy’n derbyn gofal yn ymgysylltu ar-lein ac yn profi ffurfiau cymdeithasol a digidol o gyfryngau. Arolwg Y nod cyffredinol yw deall sut mae plant sy’n derbyn gofal yn ymgysylltu ar-lein a’u profiad o gyfryngau cymdeithasol a digidol.   Gweithgareddau/Dulliau Astudiaeth dulliau cymysg yw hon a fydd yn gyntaf yn cynnwys dadansoddi data… Read More
Lliniaru rhagfarnau gwybyddol mewn gwaith cymdeithasol: treial hapsamplu rheolyddedig

Lliniaru rhagfarnau gwybyddol mewn gwaith cymdeithasol: treial hapsamplu rheolyddedig

Gall rhagfarnau gwybyddol effeithio ar gywirdeb penderfyniadau gwaith cymdeithasol. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddulliau a ddefnyddir yn helaeth ac sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer lliniaru effeithiau rhagfarnau gwybyddol yng ngwaith cymdeithasol gyda phlant a theuluoedd yn Lloegr.   Arolwg Nod y prosiect hwn yw nodi a phrofi un ymyriad addawol i helpu… Read More
Nadroedd ac Ysgolion: Datblygu teclyn hyfforddi i’w ddefnyddio yn y system cyfiawnder ieuenctid

Nadroedd ac Ysgolion: Datblygu teclyn hyfforddi i’w ddefnyddio yn y system cyfiawnder ieuenctid

Nod y prosiect 12 mis hwn yw datblygu teclyn hyfforddi ar-lein/digidol sy’n cynrychioli taith person ifanc trwy’r system cyfiawnder ieuenctid, gan gynnwys yr heriau amrywiol y gallant eu hwynebu.  Arolwg Mae deall y ffordd orau o gefnogi pobl ifanc unigol wrth iddynt symud ymlaen trwy’r system cyfiawnder ieuenctid yn dibynnu ar yr ymarferydd yn dysgu… Read More
Nodi arfer da wrth atal trais ymhlith pobl ifanc: ymarfer mapio a chydosod

Nodi arfer da wrth atal trais ymhlith pobl ifanc: ymarfer mapio a chydosod

Mae Barnardo’s yn bartner allweddol yn yr Uned Atal Trais (VPU) sydd newydd ei sefydlu yn Ne Cymru. Fel rhan o’u gwaith i bennu’r dulliau gorau o leihau nifer yr achosion o drais ymhlith pobl ifanc, maent wedi comisiynu ymarfer mapio a chydosod ac adolygiad llenyddiaeth i gyd-fynd â’u gweithgareddau cyd-gynhyrchu a chyd-ddylunio.  Arweiniad Cynhaliwyd adolygiad… Read More
Plant mewn cartrefi lle mae camddefnyddio cyffuriau, trais neu broblemau iechyd y meddwl: Pwy sydd mewn perygl o fod o dan ofal?

Plant mewn cartrefi lle mae camddefnyddio cyffuriau, trais neu broblemau iechyd y meddwl: Pwy sydd mewn perygl o fod o dan ofal?

Astudiaeth o beryglon yn y cartref a’r angen i awdurdod lleol ddod â’r plant sydd yno o dan ei ofal o ganlyniad.  Arolwg Mae nifer y plant sydd o dan ofal awdurdodau lleol Cymru wedi bod yn cynyddu ers canol y 1990au, ac mae’r niferoedd ymhlith y gwahanol awdurdodau’n amrywio’n fawr. Mae’n aneglur pam mae’n… Read More
Pobl Ifanc yn Gadael Gofal, Ymarferwyr a Phandemig y Coronafeirws (COVID 19): Profiadau, Cefnogaeth, a Gwersi ar gyfer y Dyfodol

Pobl Ifanc yn Gadael Gofal, Ymarferwyr a Phandemig y Coronafeirws (COVID 19): Profiadau, Cefnogaeth, a Gwersi ar gyfer y Dyfodol

Archwiliad o ddarpariaeth cymorth a phrofiadau o adael gofal yn ystod pandemig y coronafeirws.  Arolwg Nod yr astudiaeth hon oedd archwilio profiadau ymadawyr gofal o gyfyngiadau yn ystod y cyfnod clo, a orfodwyd o ganlyniad i COVID-19. Ffocws yr ymchwil oedd gweld a oedd y cyfnod clo wedi effeithio ar iechyd a lles, ynghyd â… Read More
Profiadau a chanlyniadau pobl ifanc o Loegr a atgyfeiriwyd at lety diogel

Profiadau a chanlyniadau pobl ifanc o Loegr a atgyfeiriwyd at lety diogel

Archwiliodd y prosiect hwn gefndiroedd pobl ifanc o Loegr a atgyfeiriwyd at lety diogel am resymau lles rhwng mis Hydref 2016 a mis Mawrth 2018, a’u canlyniadau yn y flwyddyn ar ôl cael eu hatgyfeirio.    Arolwg Mae atgyfeirio pobl ifanc at lety diogel am resymau lles yn gam gweithredu ddifrifol a wneir gan awdurdodau lleol… Read More
Rhaglenni llwybr cyflym gwaith cymdeithasol: olrhain cadw a dilyniant

Rhaglenni llwybr cyflym gwaith cymdeithasol: olrhain cadw a dilyniant

Beth sy’n digwydd i raddedigion rhaglenni llwybr cyflym gwaith cymdeithasol i blant a theuluoedd wedyn.  Ydyn nhw’n aros?  Beth yw eu hamodau gwaith?  Ydyn nhw’n cael eu dyrchafu?  Arolwg Diben y prosiect hwn yw canlyn graddedigion dwy o raglenni llwybr cyflym Lloegr ym maes gwaith cymdeithasol i blant a theuluoedd – Step Up to Social Work a Frontline – i asesu faint… Read More
Siarad am Newidiadau: Arfer gorau wrth gyd-gynhyrchu deilliannau lles gyda phlant sy’n derbyn gofal yng Nghymru 

Siarad am Newidiadau: Arfer gorau wrth gyd-gynhyrchu deilliannau lles gyda phlant sy’n derbyn gofal yng Nghymru 

Gwelwyd yn gyson bod deilliannau Plant a Phobl Ifanc sy’n Derbyn Gofal (LACYP) yng Nghymru a ledled y DU yn peri pryder  Arwain Mae plant sy’n derbyn gofal yn cyflawni llai yn academaidd, yn fwy tebygol o gael problemau iechyd ac yn cael eu gorgynrychioli’n sylweddol mewn grwpiau sy’n nodi pryderon difrifol, fel pobl yn… Read More
Sut gallwn ni wella profiadau a chanlyniadau plant awtistig sydd mewn gofal? Astudiaeth dulliau cymysg o anghenion, gwasanaethau ac arfer da

Sut gallwn ni wella profiadau a chanlyniadau plant awtistig sydd mewn gofal? Astudiaeth dulliau cymysg o anghenion, gwasanaethau ac arfer da

Sut gallwn ni helpu plant awtistig a’r rhai mewn gofal sydd â lefelau uchel o nodweddion awtistig i gael y cymorth mae arnynt ei angen i gyflawni’r canlyniadau gorau? Bydd y Gymrodoriaeth hon yn ymchwilio i hyn drwy edrych ar batrymau diagnosis, nodweddion awtistig, a chanlyniadau i blant mewn gofal. Bydd hefyd yn casglu gwybodaeth… Read More
Ysgoloriaeth PhD Syrthio Drwy’r Bylchau

Ysgoloriaeth PhD Syrthio Drwy’r Bylchau

PhD Arolwg Astudiaeth o brofiadau pobl ifanc â phrofiad o ofal o lywio gwasanaethau iechyd meddwl. Gweithgareddau a Dulliau Cyfweld â phobl ifanc â phrofiad o ofal, gofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol Canfyddiadau Dim Eto Person Arweiniol Prif Ymchwilydd Alyson Rees Staff Academaidd Staff Academaidd Jen Lyttleton-Smith Gwybodaeth Cysylltiedig Cyllidwyr WSSCR