Meddyliau a erthyglau CASCADE yn perthyn i Gofal Cymdeithasol ac ymchwil Gofal Cymdeithasol 

 • CASCADE adeiladu: o’r cysyniad i’r effaith 

  Ysgrifenwyd gan Yr Athro Sally Holland  Mae’n teimlo fel chwinciad ers i ni lansio CASCADE ym mis Mai 2014 ac mae cryn dipyn o bobl wedi gofyn i mi sut ar y ddaear y dechreuodd CASCADE. Ydych chi’n syml yn datgan bod canolfan ymchwil yn bodoli? Oes yna broses ymgeisio? Wnaeth rhywun ofyn i chi… Read More

 • Cyngor, cymorth a herio: Cyd-gynhyrchu yn y Gwerthusiad o Gynllun Peilot Incwm Sylfaenol Cymru i Bobl sy’n gadael gofal 

  Ysgrifenwyd gan Yr Athro Sally Holland  Mae CASCADE yn arwain gwerthusiad cymhleth ac o bwys o gynllun peilot cyffrous yng Nghymru. Ynghlwm wrth y cynllun peilot hwn y mae mwy na 600 o bobl 18 oed sy’n gadael gofal yng Nghymru. Maen nhw’n derbyn incwm sylfaenol sy’n cyfateb i’r cyflog byw, a hynny am gyfnod… Read More

 • Cychwyn ar PhD, ond heb ymwahanu’n llwyr â Thîm Cynnwys y Cyhoedd   

  Ysgrifenwyd gan Elaine Speyer  Pan glywais i’r newyddion da y bues i’n llwyddiannus yn fy nghais a’m cyfweliad ar gyfer PhD ddiwedd yr haf diwethaf, ces i siom ar yr ochr orau, ac yn llawn cynnwrf a phryder, i gyd ar yr un pryd! Doedd dyddiad cychwyn fy PhD ddim ymhell ar ôl hynny, felly… Read More

 • LLEISIAU’R GANOLFAN YMCHWIL A DATBLYGU GOFAL CYMDEITHASOL PLANT (CASCADE) – Mawrth 23 

  Gan Josie Keam Mae’r blog hwn yn grynodeb o sesiwn ddiweddaraf y Grŵp Cynghori Pobl Ifanc Lleisiau CASCADE a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2024.   Yn ystod ail wythnos fy rôl newydd yn Weithiwr Cynnwys Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd, cynlluniodd ac arweiniodd Rachel a finnau sesiwn Lleisiau CASCADE Mis Mawrth gyda’r bobl ifanc sy’n gweithio… Read More

 • Clywed gan Geiswyr Lloches Ifanc ar eu Pennau eu Hunain  

  Gan Elaine Speyer Cafodd pobl ifanc y cyfle i gwrdd ag eiriolwr, a chael gwybod mwy am y gwasanaethau y maent yn eu darparu a sut i gael mynediad at y rhain.   Darganfuom fod pobl ifanc wir yn mwynhau byw yng Nghymru ar y cyfan, ac yr hoffen nhw gael y cyfle i archwilio mwy… Read More

 • Dewch i gwrdd â Josie: Ein Haelod Tîm Ymgysylltu Diweddaraf yn CASCADE

  Gan Josie Keam Dyma flog sy’n cyflwyno Josie, aelod newydd o’r Tîm Ymgysylltu, a’i phrofiad o’r swydd hyd yn hyn.   Fy enw i yw Josie ac yn ddiweddar dechreuais i swydd Gweithiwr Cynnwys Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd, gan ymuno â Rachael, Elaine a Phil yn y Tîm Ymgysylltu. Er nad ydw i’n aelod newydd… Read More

 • Creu Cysylltiadau: Diwrnod o Grochenwaith gyda Rhieni CASCADE

  Gan Phil Lambert Ym mis Rhagfyr, fe ddaeth Grŵp Cynghori Ymchwil Rhieni CASCADE ynghyd ar stad ddiwydiannol ar gyrion Caerdydd i roi tro ar grochenwaith. Arweiniodd tîm Cardiff Pottery Workshop ni yn fedrus drwy ymarfer creu â llaw a’n cyflwyno i’r olwyn drydan! Nod y diwrnod oedd dathlu’r hyn mae’r grŵp hwn wedi’i gyflawni drwy… Read More

 • Grŵp Cynghori ar Ymchwil a Pholisi Gofalwyr sy’n Berthnasau   

  Mae CASCADE wedi ymrwymo i gynnwys llais profiad byw ar draws ei waith ymchwil. Mae tîm Cynnwys y Cyhoedd ( https://cascadewales.org/engagement/public-involvement/) yn CASCADE bob amser yn chwilio am ffyrdd o gynnwys ystod ehangach o leisiau. Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r bartneriaeth newydd gyffrous hon ag AFKA Cymru ( https://afkacymru.org.uk/ ) a Kinship Cymru ( https://kinship.org.uk/ )… Read More

 • Hyfforddiant Dulliau Ymchwil

  Yn CASCADE mae gennym ymrwymiad i gynnwys pobl sydd â phrofiad byw o wasanaethau cymdeithasol plant yn ein hymchwil. Credwn fod hyn yn rhan hanfodol o gynhyrchu ymchwil berthnasol ac effeithiol. Fodd bynnag, gall fod yn anodd i oedolion a phobl ifanc gyfrannu a deall yr hyn a wnawn mewn ymchwil. Mae pontio’r bwlch hwnnw… Read More

 • Première ffilm: Perthnasoedd niweidiol a throsedd 

  Dydd Mawrth11eg o Orffennaf ymwelodd pump o bobl ifanc ysbrydoledig â SPARK i rannu première eu dwy ffilm a gydgynhyrchwyd yn archwilio effaith Camfanteisio’n Droseddol ar Blant. CASCADE oedd yn cynnal y digwyddiad ac roedd grŵp bach o westeion gwadd o amrywiaeth o sefydliadau cysylltiedig yn bresennol. Ymhlith y partneriaid roedd: Uned Atal Trais, Heddlu De Cymru,… Read More