Meddyliau a erthyglau CASCADE yn perthyn i Gofal Cymdeithasol ac ymchwil Gofal Cymdeithasol 

 • Grŵp Cynghori ar Ymchwil a Pholisi Gofalwyr sy’n Berthnasau   

  Mae CASCADE wedi ymrwymo i gynnwys llais profiad byw ar draws ei waith ymchwil. Mae tîm Cynnwys y Cyhoedd ( https://cascadewales.org/engagement/public-involvement/) yn CASCADE bob amser yn chwilio am ffyrdd o gynnwys ystod ehangach o leisiau. Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r bartneriaeth newydd gyffrous hon ag AFKA Cymru ( https://afkacymru.org.uk/ ) a Kinship Cymru ( https://kinship.org.uk/ )… Read More

 • Hyfforddiant Dulliau Ymchwil

  Yn CASCADE mae gennym ymrwymiad i gynnwys pobl sydd â phrofiad byw o wasanaethau cymdeithasol plant yn ein hymchwil. Credwn fod hyn yn rhan hanfodol o gynhyrchu ymchwil berthnasol ac effeithiol. Fodd bynnag, gall fod yn anodd i oedolion a phobl ifanc gyfrannu a deall yr hyn a wnawn mewn ymchwil. Mae pontio’r bwlch hwnnw… Read More

 • Première ffilm: Perthnasoedd niweidiol a throsedd 

  Dydd Mawrth11eg o Orffennaf ymwelodd pump o bobl ifanc ysbrydoledig â SPARK i rannu première eu dwy ffilm a gydgynhyrchwyd yn archwilio effaith Camfanteisio’n Droseddol ar Blant. CASCADE oedd yn cynnal y digwyddiad ac roedd grŵp bach o westeion gwadd o amrywiaeth o sefydliadau cysylltiedig yn bresennol. Ymhlith y partneriaid roedd: Uned Atal Trais, Heddlu De Cymru,… Read More

 • ECSWR 2023 – Taith Milan

  Er bod yr haf yn agosáu, mae atgofion y Pasg yn dal yn fyw yn fy meddwl. Ym mis Ebrill, es i ECSWR (Y Gynhadledd Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Gwaith Cymdeithasol) yn 2023 ym Milan gyda grŵp o ymchwilwyr o CASCADE, gan gynnwys Donald, Jonathan, Alyson, Clive, Sophie, Melissa, a finnau. Fe wnaethom ni i gyd gymryd rhan yn y gynhadledd. Fe wnaeth Donald… Read More

 • bGweithio gyda Phlant sydd â Phrofiad o Esgeulustod

  Esgeulustod yw’r rheswm mwyaf cyffredin i blentyn fod ar gynllun amddiffyn plant yn y DU – yn 2021 roedd hyn yn cyfateb i dros 27,000 o blant (NSPCC, 2022). Canfuwyd bod esgeulustod yn gyffredin mewn tri chwarter o adolygiadau achosion plant sy’n ymwneud â marwolaeth neu niwed difrifol i blant, ac mae hanner yr holl… Read More

 • Blog Cyfranogiad Mai 23

  Ein Bwrdd Cynnwys yw bwrdd llywodraethu profiad byw strategol CASCADE. Prif swyddogaeth y byrddau yw ein dal yn atebol, darparu craffu, nodi meysydd i’w gwella, a chryfhau ein perthynas â’n rhanddeiliaid cyhoeddus, proffesiynol ac ariannol. Sefydlwyd y bwrdd yn wreiddiol i ddarparu llywodraethu strategol ar gyfer ein ‘Tîm Cynnwys y Cyhoedd’ yn unig, ond rydym… Read More

 • Polisi Dylanwadu ar Rieni 

  Yn flaenorol, roedd rhiant o’n grŵp hefyd wedi rhoi tystiolaeth gyda Dr Louise Roberts ar eu taith fel rhiant â phrofiad o ofal mewn cyfarfod adolygu’r Pwyllgor Deisebau.   Felly, ddydd Mercher 12 Gorffennaf, gwahoddwyd pawb a oedd wedi cyfrannu at yr adolygiadau i fynd i’r ddadl lawn ar gyfer yr adroddiadau yn adeilad y Senedd… Read More

 • Croeso Elaine

  Elaine yw fy enw i a dechreuais yn CASCADE ddiwedd mis Mawrth. Fy rôl i yw cefnogi cyfranogiad pobl sydd â phrofiad o ddefnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol mewn ymchwil. Byddaf yn gwneud hyn drwy weithio gyda phobl ifanc a rhieni. Mae’r grwpiau’n cynghori ar wahanol gamau ymchwil, er mwyn sicrhau ei fod yn berthnasol, yn… Read More

 • Y 4C

  Teimlai pobl ifanc y dylai gofalwyr wybod beth yn union y mae person ifanc wedi bod yn delio ag ef ynghyd â’u hoff a’u cas bethau a sut i ofalu a chyfathrebu â phobl ifanc. Roeddent yn teimlo y dylai gofalwyr fod yn garedig, yn hapus ac yn ysgogol. O ran yr hyn y dylai… Read More

 • Negeseuon allweddol

  Rydym wedi gwneud llawer o gynnydd o ran rhannu’r siarter ar draws Cymru ac yn ehangach, mae rhai o’r uchafbwyntiau’n cynnwys:  Prosiect Negeseuon Allweddol   Yn y rhan newydd hon o’r prosiect, a ddechreuwyd ym mis Ionawr 2022, rydym wedi partneru gyda Voices From Care Cymru, NYAS Project Unity a grŵp Ohana o LA Swydd Hertford.… Read More