Prosiectau ymchwil a gwblhawyd gan CASCADE:

Cefnogi rhieni a gofalwyr sy’n perthyn: gwerthusiad o wasanaeth Cadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd Barnardo’s/ Sir Fynwy

Cefnogi rhieni a gofalwyr sy’n perthyn: gwerthusiad o wasanaeth Cadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd Barnardo’s/ Sir Fynwy

Gwerthusiad o’r gwasanaethau cefnogol a gynigir i deuluoedd yn Sir Fynwy gyda’r nod o gryfhau teuluoedd sydd o dan orchymyn gofal neu Orchymyn Gwarchodaeth Arbennig (SGO) ar hyn o bryd.  …

Hapdreialon Rheoledig o Rowndiau Schwartz i staff gofal cymdeithasol

Hapdreialon Rheoledig o Rowndiau Schwartz i staff gofal cymdeithasol

Nod Rowndiau Schwartz yw gwella lles cymdeithasol ac emosiynol staff drwy eu galluogi i gyd-gyfarfod i adfyfyrio a rhannu straeon am eu profiadau.  Arwain  Nod y prosiect yw canfod a…

Anghydraddoldebau Lles Plant yng Nghymru: Ymarfer ac Atal

Anghydraddoldebau Lles Plant yng Nghymru: Ymarfer ac Atal

Mae’r astudiaeth yn archwilio’r berthynas rhwng tlodi ac ymarfer gwaith cymdeithasol, drwy archwilio sut mae gweithwyr cymdeithasol yn deall ac yn cydnabod tlodi fel rhan o’u hasesiadau a’u gwaith yn…

Digwyddiad lledaenu gwybodaeth am adolygiad thematig CPR

Digwyddiad lledaenu gwybodaeth am adolygiad thematig CPR

Digwyddiad ExChange Arolwg Digwyddiad a gynhaliwyd ar 2 Mehefin 2020, wedi’i recordio ymlaen llaw, 502 o ymweliadau. https://www.youtube.com/watch?v=Ar9WOrbFE5g Gweithgareddau a Dulliau Cyflwyno canfyddiadau astudiaeth amlddisgyblaethol yn dadansoddi 20 Adolygiad Ymarfer…

Datblygu Gwasanaeth Cymorth Adferol Arloesol i Deuluoedd Hen Filwyr ac arnynt Anhwylder Straen Wedi Trawma  

Datblygu Gwasanaeth Cymorth Adferol Arloesol i Deuluoedd Hen Filwyr ac arnynt Anhwylder Straen Wedi Trawma  

Helpu teuluoedd hen filwyr sy’n dioddef    Arwain Mae llawer o hen filwyr y deyrnas hon yn dioddef ag anhwylder straen ar ôl trawma. Er bod rhywfaint o gymorth a thriniaeth…

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gwent: Defnyddio dull gweithredu a lywir gan drawma wrth weithio â Throseddwyr

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gwent: Defnyddio dull gweithredu a lywir gan drawma wrth weithio â Throseddwyr

Astudiaeth ymchwil weithredol yw hon sydd wedi’i theilwra i gefnogi’r Rhaglen Troseddwyr Cam-drin Domestig i’w newid i ganolbwyntio’n fwy ar effaith trawma. Rydym wedi cynnal adolygiad o ymchwil allweddol ar ddulliau…

Llwytho Mwy