Daw’r set ddata hon o ffurflen statudol a gyflwynwyd yn flynyddol i Lywodraeth Cymru gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru am yr holl blant wrth dderbyn gofal a chymorth. Cyflwynwyd y ffurflenni hyn ers i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ddod i rym. Mae’r flwyddyn gyntaf yn cwmpasu’r flwyddyn 2016/17.

Mae Cyfrifiad CRCS yn cynnwys data lefel unigol ar bob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31ain Mawrth a oedd wedi bod ar agor am y tri mis rhwng 1af Ionawr a 31ain Mawrth.

Pwrpas y cyfrifiad yw casglu data sy’n mesur nodweddion a phriodoleddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy’n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdodau lleol, gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol. Mae’r cyfrifiad yn canolbwyntio ar y rheswm pam mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol, gallu rhieni, ac ar ganlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Mae’r ddarpariaeth yn ehangach nag ar gyfer ffurflen Cronfa Ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw gan fod hyn yn cynnwys pob plentyn sy’n rhan o gynllun gofal a chymorth. Yn ogystal â’r rhai sy’n derbyn gofal, mae hefyd yn bosibl canolbwyntio ar y rhai sydd ar y gofrestr amddiffyn plant neu sydd ar gynlluniau ond nad ydynt yn derbyn gofal nac ar y gofrestr amddiffyn plant.

Perchennog y DataLlywodraeth Cymru
Y data cynharafAdlewyrchu’r flwyddyn hyd at 31ain Mawrth 2017
Pa mor aml y bydd diweddariadauBlynyddol
Oedi yn argaeledd y diweddariadauTua 4 mis ar ôl i ffurflenni’r Awdurdodau Lleol gael eu cwblhau a’u gwirio

Meta-ddata 

Catalog ADR y DUhttps://datacatalogue.adruk.org/browser/dataset?id=2307984752202799032&origin=3 
Health Data Porth Data Iechydhttps://web.www.healthdatagateway.org/dataset/fb3fac03-a428-4b3f-8058-5622e1fd57d8 
Adnoddau DataLee, A., Elliott, M., Scourfield, J., Bedston., S, Broadhurst, K., Ford, D.V. and Griffiths, L. (2022) Data Resource: Children receiving care and support and children in need, administrative records in Wales.  International Journal of Population Data Science 7(1). doi: 10.23889/ijpds.v7i1.1694 
Mewnwelediad DataAMHERTHNASOL
Cyhoeddiadau defnyddiol ychwanegolAMHERTHNASOL

Gwybodaeth ddefnyddiol ychwanegol

Oherwydd y broses ddienw, nid yw’r holl feysydd data y cyfeirir atynt yng nghanllawiau’r awdurdod lleol ar gael i’w defnyddio gan ymchwilwyr. Fodd bynnag, mae’r adnodd hwn yn fan cychwyn defnyddiol ar gyfer deall yr hyn a gesglir a’r fframwaith cyfreithiol sydd y tu ôl i rai o’r codau a ddefnyddir.

Ni ellir gwneud cymariaethau uniongyrchol rhwng data CiNW a CRCS oherwydd newidiadau yn y fframwaith deddfwriaethol.

Gellir gweld data cyfun o 2017 ymlaen ar wefan Stats Cymru: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/Childrens-Services/Children-Looked-After.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu crynodeb o’r data bob blwyddyn. Gellir dod o hyd i gopïau o’r rhain yma: https://www.llyw.cymru/cyfrifiad-plant-syn-derbyn-gofal-chymorth-cymru?

Cyhoeddwyd gwybodaeth am blant sy’n derbyn gofal a chymorth neu ofalwyr ifanc sy’n derbyn cymorth sydd wedi cael eu hasesu drwy’r broses asesu newydd a nodwyd yn Rhan 3 (Asesu anghenion unigolion) Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 am 3 blynedd (2016-17, 2017-18 a 2018-19) ond maent wedi dod i ben ers hynny. Gellir dod o hyd i hyn yn: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/Childrens-Services/Service-Provision/assessments-by-localauthority-measure

Mae data mwy diweddar yn ymwneud ag asesiadau bellach yn cael ei gyhoeddi ar wefan Stats Cymru fel rhan o Fframwaith Perfformiad a Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/social-services-performance-and-improvement-framework/children-and-families