Gwerthusiad o’r gwasanaethau cefnogol a gynigir i deuluoedd yn Sir Fynwy gyda’r nod o gryfhau teuluoedd sydd o dan orchymyn gofal neu Orchymyn Gwarchodaeth Arbennig (SGO) ar hyn o bryd.  

Arolwg

Mae’r prosiect hwn yn werthusiad 12 mis o wasanaethau cefnogol a gynigir i deuluoedd yn Sir Fynwy. Mae gwasanaethau’n cael eu cynnig gan dîm newydd sy’n cynnig ymyriadau pwrpasol â chyfyngiad amser gyda’r nod o gryfhau teuluoedd sydd o dan orchymyn gofal neu Orchymyn Gwarchodaeth Arbennig ar hyn o bryd.

Er bod gofalwyr maeth yn cael cynnig rhaglen helaeth o wasanaethau cymorth, mae gofalwyr sy’n perthyn a SGOs yn aml yn anghymwys i gael yr un gefnogaeth, neu nid yw’r hyn sy’n cael ei gynnig yn addas ar gyfer eu hanghenion. Yn ogystal, ychydig iawn o fodelau gwasanaeth, os o gwbl, sydd yng Nghymru sydd wedi’u cynllunio’n benodol i ddiwallu anghenion rhieni sydd â’u plant yn byw gartref o dan orchymyn gofal.  

Mae’r prosiect yn gwerthuso un gwasanaeth (Cadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd Barnardo’s) sy’n ceisio mynd i’r afael ag anghenion y rhieni a’r gofalwyr hyn yn Sir Fynwy. Nod yr ymchwil yw archwilio sut mae’r model gwasanaeth yn gweithio, ac a yw’n effeithiol wrth ddiwallu anghenion y poblogaethau hyn.  

Gweithgareddau/Dulliau

Bydd y gwerthusiad yn defnyddio dulliau cymysg i archwilio barn gofalwyr/rhieni a phlant sy’n derbyn gwasanaethau, yn ogystal â’r staff sy’n cyflwyno’r model. Bydd yn cymharu canlyniadau allweddol fel lleoliad yn methu, cymwysiadau SGO llwyddiannus a chofnodi gofal â data o’r flwyddyn flaenorol o wasanaeth. 

 


Person Arweiniol

Prif YmchwilyddLorna Stabler

Staff Academaidd

Staff Academaidd Donald Forrester
Myfyriwr PhD Rebecca Jones (Myfyrwr PhD)

Gwybodaeth Cysylltiedig

Ysgolion Cysylltiedig Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol 
Cyllidwyr Barnado’s Cymru