Rydym yn ceisio deall yr hwyluswyr a’r rhwystrau i roi polisi amddiffyn plant ar waith yn effeithiol drwy edrych yn fanwl ar sut y gweithredir canllawiau newydd cam-fanteisio at blant yn rhywiol (CSE) Llywodraeth Cymru yn ymarferol.  

Arolwg

Diben canolog yr astudiaeth yw dod i ddeall sut mae gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol allweddol yn deall ac yn gweithredu’r canllawiau newydd am gam-fanteisio ar blant yn rhywiol gan Lywodraeth Cymru.  

Hyd yma nid oes unrhyw waith ymchwil wedi’i gynnal yng Nghymru nac yn unman arall yn y DU ynghylch sut mae polisïau amddiffyn plant yn cael eu gweithredu’n ymarferol. Mae Proctor, sydd wedi cynnal astudiaethau yng Ngogledd America ar roi polisi amddiffyn plant ar waith, yn dadlau mai’r rhwystr mwyaf i ymarfer o ansawdd uchel sy’n seiliedig ar dystiolaeth yw’r ymchwil a’r wybodaeth gyfyngedig sy’n ymwneud â gweithredu polisi (Proctor 2012). 

Mae canllawiau drafft newydd am gam-fanteisio ar blant yn rhywiol gan Lywodraeth Cymru yn nodi fframwaith clir ar gyfer gwella ymarfer gyda phobl ifanc sydd mewn perygl o gam-fanteisio’n rhywiol ar blant yng Nghymru. Lluniwyd yr astudiaeth hon i brofi’r fframwaith newydd drwy ofyn y cwestiynau ymchwil canlynol: 

  • A yw’r polisi newydd ar gyfer pobl ifanc sydd mewn perygl gam-fanteisio’n rhywiol ar blant yn cael ei weithredu’n ymarferol yng Nghymru yn y ffordd a amlinellwyd yn y canllawiau?
  • Beth yw’r galluogwyr a’r rhwystrau y canllawiau’n gwella ymarfer gyda phobl ifanc sydd mewn perygl o gam-fanteisio’n rhywiol ar blant. 

Gweithgareddau a Dulliau

Mae dyluniad yr ymchwil yn werthusiad realaidd gan ddefnyddio dulliau cymysg sy’n dwyn ynghyd ddata ansoddol a meintiol i ateb y cwestiwn ymchwil. Mae tair llinyn allweddol i’r prosiect: Datblygu theori’r rhaglen gychwynnol, profi theori’r rhaglen gychwynnol, ac ymgysylltu a lledaenu estynedig i greu effaith ymchwil.  

Byddwn yn mabwysiadu dull gwyddoniaeth gweithredu ar gyfer yr astudiaeth gan ddefnyddio dull realaidd. Bydd hyn yn caniatáu inni ystyried ffactorau cyd-destunol sy’n effeithio ar sut y gweithredir y polisi newydd mewn gwahanol awdurdodau lleol a sut mae’r rhain yn rhwystro neu’n cynorthwyo’r gwaith o’i weithredu’n effeithiol. Mae dull gweithredu’r polisïau newydd yn gymhleth iawn a bydd amrywiaeth o ffactorau yn effeithio ar sut mae polisi newydd yn cael ei weithredu yn ymarferol. Byddwn yn cynnal y gwaith ymchwil hwn mewn tri awdurdod lleol yng Nghymru a byddwn hefyd yn gweithio gyda Barnardo’s ar yr astudiaeth hon. 

Canfyddiadau

Mae’r ymchwil hon yn parhau. 


Person Arweiniol

Prif YmchwilyddDr Clive Diaz

Staff Academaidd

Prif Gyd-ymchwilyddProfessor Donald Forrester
Cyd-ymchwilyddDr Sarah Brand

Gwybodaeth Cysylltiedig

Ysgolion Cysylltiedig Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
Partneriaid Cysylltiedig Barnado’s Cymru
CyllidwyrYmchwil Iechyd a Gofal Cymru