Nod Eiriolaeth Rhieni Cymheiriaid yw cefnogi rhieni sy’n ymwneud â’r broses amddiffyn plant, trwy gyngor ac eiriolaeth. Rhan o hyn yw eu helpu i chwarae rhan ystyrlon yn y broses o wneud penderfyniadau am eu plant. Bydd yr astudiaeth hon yn werthusiad peilot dull cymysg o ERhC ym maes amddiffyn plant, mewn un awdurdod lleol, sef Bwrdeistref Camden Llundain.

Arolwg

Mae’r astudiaeth hon yn werthusiad peilot o eiriolaeth rhieni cymheiriaid (ERhC) wrth amddiffyn plant. Mae eiriolwyr rhieni cymheiriaid yn rhieni sydd â phrofiad byw o’r broses amddiffyn plant ac yn gweithio gyda rhieni eraill sy’n ymwneud â’r broses ar hyn o bryd. Mae ERhC wedi ymgymryd â hyfforddiant a goruchwyliaeth i’w helpu i gyflawni’r rôl hon. Nod ERhC yw cefnogi rhieni sy’n ymwneud â’r broses amddiffyn plant, trwy gyngor ac eiriolaeth, ac mae’n eu helpu i chwarae rhan ystyrlon yn y broses o wneud penderfyniadau am eu plant. 

Cynhelir yr astudiaeth yn adran gwasanaethau plant Cyngor Camden, lle amlygwyd y defnydd o ERhC yn ddiweddar gan yr Adolygiad Annibynnol o Ofal Cymdeithasol Plant (IRCSC; 2021) fel enghraifft o arfer arloesol. Bydd yr astudiaeth yn cynnwys rhieni, eiriolwyr rhieni cymheiriaid a gweithwyr cymdeithasol i ddeall sut mae ERhC yn gweithio, a ffyrdd y gallai helpu rhieni i gymryd rhan mewn penderfyniadau ystyrlon.

Nod cyffredinol y prosiect hwn yw deall rôl ERhC mewn ymarfer Amddiffyn Plant a sut mae staff a theuluoedd yn gweld ei bod yn effeithio ar arferion amddiffyn plant ac, yn benodol, brosesau gwneud penderfyniadau. Mae’r cwestiynau ymchwil canlynol wedi’u llunio i fynd i’r afael â hyn: 

1) Beth yw cynhwysion allweddol y gwasanaeth ERhC yn Camden? 

2) Beth yw profiadau rhieni a gweithwyr proffesiynol o’r gwasanaeth ERhC? 

3) Pa effeithiau posibl (newidiadau cadarnhaol a negyddol) y mae rhieni a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda ERhC yn eu nodi?

4) A yw’n ymarferol cynnal gwerthusiad arbrofol neu led-arbrofol o ERhC yn y dyfodol ac os felly, beth fyddai’r ystyriaethau allweddol ar gyfer cynllunio astudiaeth o’r fath? (E.e. beth yw’r canlyniadau o ddiddordeb? Pa mor glir y mae’r ymyriad wedi’i ddiffinio?)

Gweithgareddau/Dulliau

Bydd yr astudiaeth yn werthusiad realaidd dull cymysg. Byddwn yn defnyddio cyfweliadau ansoddol, arsylwadau o gyfarfodydd lles plant a dadansoddiadau o ddata gweinyddol allweddol i ateb y cwestiwn ymchwil. Byddwn yn cydgynhyrchu theori rhaglen gyda rhieni, eiriolwyr rhieni, gweithwyr cymdeithasol a rhanddeiliaid ynghylch yr hyn sy’n gweithio i sicrhau bod y prosiect yn cael ei weithredu’n effeithiol. Yn unol â’r dull realaidd, byddwn yn archwilio gweithredu y mae pobl yn elwa arno, pa bobl ac o dan ba amgylchiadau. Bydd y theori hon yn ein helpu i gael dealltwriaeth o rai o’r ffactorau cyd-destunol hanfodol sy’n galluogi neu’n rhwystro canlyniadau a ddymunir ac y mae angen mynd i’r afael ag agweddau allweddol ar leoliad lleol er mwyn creu cyd-destun hwyluso ar gyfer gwasanaeth eiriolaeth rhieni effeithiol.

Canfyddiadau

This project is complete. We have written the final report, due to be published on the What Works for Children’s Social Care website in early 2023. Two papers based on the narrative review and final programme theory have been submitted to peer review journals.


Person Arweiniol

Prif Ymchwilydd Clive Diaz

Staff Academaidd

Cymrodoriaeth YmchwilDavid Westlake
Cyfnethwr YmchwilLily Evans
Cyfnethwr YmchwilSammi Fitz-Symonds

Gwybodaeth Cysylltiedig

Ysgolion Cysylltiedig Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, CASCADE
Partneriaid Cysylltiedig Gwasanaethau Plant Camden
CyllidwyrWhat Works for Children’s Social Care 
Dogfennau CysylltiedigWhat Works for Children’s Social Care – Research Protocol