Nod Eiriolaeth Rhieni Cymheiriaid yw cefnogi rhieni sy’n ymwneud â’r broses amddiffyn plant, trwy gyngor ac eiriolaeth. Rhan o hyn yw eu helpu i chwarae rhan ystyrlon yn y broses o wneud penderfyniadau am eu plant. Bydd yr astudiaeth hon yn werthusiad peilot dull cymysg o ERhC ym maes amddiffyn plant, mewn un awdurdod lleol, sef Bwrdeistref Camden Llundain.

Arolwg

Mae’r astudiaeth hon yn werthusiad peilot o eiriolaeth rhieni cymheiriaid (ERhC) wrth amddiffyn plant. Mae eiriolwyr rhieni cymheiriaid yn rhieni sydd â phrofiad byw o’r broses amddiffyn plant ac yn gweithio gyda rhieni eraill sy’n ymwneud â’r broses ar hyn o bryd. Mae ERhC wedi ymgymryd â hyfforddiant a goruchwyliaeth i’w helpu i gyflawni’r rôl hon. Nod ERhC yw cefnogi rhieni sy’n ymwneud â’r broses amddiffyn plant, trwy gyngor ac eiriolaeth, ac mae’n eu helpu i chwarae rhan ystyrlon yn y broses o wneud penderfyniadau am eu plant. 

Cynhelir yr astudiaeth yn adran gwasanaethau plant Cyngor Camden, lle amlygwyd y defnydd o ERhC yn ddiweddar gan yr Adolygiad Annibynnol o Ofal Cymdeithasol Plant (IRCSC; 2021) fel enghraifft o arfer arloesol. Bydd yr astudiaeth yn cynnwys rhieni, eiriolwyr rhieni cymheiriaid a gweithwyr cymdeithasol i ddeall sut mae ERhC yn gweithio, a ffyrdd y gallai helpu rhieni i gymryd rhan mewn penderfyniadau ystyrlon.

Nod cyffredinol y prosiect hwn yw deall rôl ERhC mewn ymarfer Amddiffyn Plant a sut mae staff a theuluoedd yn gweld ei bod yn effeithio ar arferion amddiffyn plant ac, yn benodol, brosesau gwneud penderfyniadau. Mae’r cwestiynau ymchwil canlynol wedi’u llunio i fynd i’r afael â hyn: 

1) Beth yw cynhwysion allweddol y gwasanaeth ERhC yn Camden? 

2) Beth yw profiadau rhieni a gweithwyr proffesiynol o’r gwasanaeth ERhC? 

3) Pa effeithiau posibl (newidiadau cadarnhaol a negyddol) y mae rhieni a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda ERhC yn eu nodi?

4) A yw’n ymarferol cynnal gwerthusiad arbrofol neu led-arbrofol o ERhC yn y dyfodol ac os felly, beth fyddai’r ystyriaethau allweddol ar gyfer cynllunio astudiaeth o’r fath? (E.e. beth yw’r canlyniadau o ddiddordeb? Pa mor glir y mae’r ymyriad wedi’i ddiffinio?)

Gweithgareddau/Dulliau

Bydd yr astudiaeth yn werthusiad realaidd dull cymysg. Byddwn yn defnyddio cyfweliadau ansoddol, arsylwadau o gyfarfodydd lles plant a dadansoddiadau o ddata gweinyddol allweddol i ateb y cwestiwn ymchwil. Byddwn yn cydgynhyrchu theori rhaglen gyda rhieni, eiriolwyr rhieni, gweithwyr cymdeithasol a rhanddeiliaid ynghylch yr hyn sy’n gweithio i sicrhau bod y prosiect yn cael ei weithredu’n effeithiol. Yn unol â’r dull realaidd, byddwn yn archwilio gweithredu y mae pobl yn elwa arno, pa bobl ac o dan ba amgylchiadau. Bydd y theori hon yn ein helpu i gael dealltwriaeth o rai o’r ffactorau cyd-destunol hanfodol sy’n galluogi neu’n rhwystro canlyniadau a ddymunir ac y mae angen mynd i’r afael ag agweddau allweddol ar leoliad lleol er mwyn creu cyd-destun hwyluso ar gyfer gwasanaeth eiriolaeth rhieni effeithiol.

Canfyddiadau

Mae’r prosiect hwn wedi dod i ben. Rydym wedi ysgrifennu’r adroddiad terfynol, sydd i’w gyhoeddi ar wefan What Works for Children’s Social Care ar ddechrau 2023. Cyflwynwyd dau bapur yn seiliedig ar yr adolygiad naratif a theori rhaglenni terfynol i gyfnodolion adolygu cymheiriaid.


Person Arweiniol

Prif Ymchwilydd Clive Diaz

Staff Academaidd

Cymrodoriaeth YmchwilDavid Westlake
Cyfnethwr YmchwilLily Evans
Cyfnethwr YmchwilSammi Fitz-Symonds

Gwybodaeth Cysylltiedig

Ysgolion Cysylltiedig Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, CASCADE
Partneriaid Cysylltiedig Gwasanaethau Plant Camden
CyllidwyrWhat Works for Children’s Social Care 
Dogfennau CysylltiedigWhat Works for Children’s Social Care – Research Protocol