Nod y prosiect yw lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal pan fydd mam yn mynd i’r carchar

Arolwg

Gwerthusiad o fod â gweithiwr cymdeithasol wedi’i leoli mewn dau garchar i fenywod yn cefnogi mamau – hynny yn (i) HMP Eastwood Park a (ii) HMP Send. Nod y prosiect yw cefnogi ymwneud mamau â’u plant, cadw llais mamau yn ganolog i’r broses o wneud penderfyniadau, cefnogi plant sy’n ymweld, a gwneud cynlluniau at pan fydd mamau’n cael eu rhyddhau.

Gweithgareddau/Dulliau

Byddwn yn cyfweld â – gweithwyr cymdeithasol, mamau sydd yn y carchar, mamau sy’n cael eu rhyddhau, gofalwyr a phlant. Byddwn yn arolygu ymarferwyr yn y gymuned a mamau sy’n defnyddio’r gwasanaeth. Byddwn hefyd yn casglu data demograffig ynghylch mamau sy’n defnyddio’r gwasanaeth. Mae’r gwerthusiad yn cael ei gynnal tan 2024. Ym mlwyddyn 2 byddwn yn cyfweld â llywodraethwyr carchardai i weld pa mor sefydledig yw’r prosiect.

Canfyddiadau gwerthusiad interim o ‘Together a Chance’ – Mehefin 2022

 • Mae’r Gweithwyr Cymdeithasol wedi adrodd eu bod yn gweithio gyda 35 o fenywod, 19 yn Ngharchar Ei Fawrhydi Eastwood Park, 16 yn Ngharchar Ei Fawrhydi Send.
 • Mae’r Gweithwyr Cymdeithasol yn gyswllt o ran rhannu gwybodaeth, ac yn hwyluso’r ymwneud rhwng mamau ac ymarferwyr cymunedol, mamau a llysoedd, a mamau a phlant.
 • Mae perthnasoedd rhwng Gweithwyr Cymdeithasol awdurdodau lleol a mamau yn aml yn wrthweithiol, yn doredig eu natur, ac weithiau nid ydynt yn bodoli.
 • Mae’r Gweithiwr Cymdeithasol yn rhoi cymorth i famau gyda mynychu cyfarfodydd ynghylch eu plant ac achosion llys teulu.
 • Gall y Gweithiwr Cymdeithasol gynnal asesiadau rhianta a hwyluso ymweliadau, gan o bosib, leihau llwyth gwaith yr ymarferwr cymunedol.
 • Mae’r gwahaniaethau rhwng y platfformau cyfarfod ar-lein mae gwasanaethau’r carchardai a thimau awdurdodau lleol yn eu defnyddio yn rhwystr o ran presenoldeb mewn cyfarfodydd rhithwir.
 • Mae cyfathrebu a chyd-drafod gyda’r llysoedd yn anodd, yn aml ni cheir rhybudd digonol ynghylch dyddiadau llys, ac felly nid oes modd hwyluso cyfranogiad na phresenoldeb menywod.
 • Mae Gweithwyr Cymdeithasol Together a Chance (TaC) yn meithrin ymddiriedaeth mamau trwy ddangos parch atynt a sefyll ochr yn ochr â hwy; maent yn dechrau cael effaith ar sut mae mamau yn ymgysylltu â Gweithwyr Cymdeithasol cymunedol.
 • Mae’r Gweithwyr Cymdeithasol yn dangos eu bod yn gallu mabwysiadu ymagwedd sy’n canolbwyntio ar ‘y plentyn a mwy’ (child-focused plus) (Forrester et al. 2008) ac yn gallu gweithio er lles y plentyn a’r fam, ac nid yw’r gwahanol safbwyntiau o reidrwydd wedi’u polareiddio.
 • Mae’r Gweithiwr Cymdeithasol wedi bod yn helpu menywod i goladu tystiolaeth ynghylch yr hyfforddiant a’r cwnsela helaeth maent wedi’u cael er mwyn ddangos lle mae newid sylweddol wedi’i wneud, yn aml dros gyfnod o ddedfryd hir.
 • Ar gyfer y plant hynny lle nad yw cyswllt parhaus yn briodol oherwydd natur trosedd y fam, mae’r data cynnar hwn yn awgrymu bod cymorth medrus o ran addysgu a bod yn dryloyw gyda mamau yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant ac yn cyfrannu at hunaniaeth y plentyn trwy waith stori bywyd.
 • Mae yna enghreifftiau lle mae rôl Gweithiwr Cymdeithasol wedi bod yn fuddiol iawn i blant. Mewn rhai achosion, mae rôl y Gweithiwr Cymdeithasol wedi newid trywydd yr achos.
 • Mae’r Gweithwyr Cymdeithasol yn trefnu cyfarfodydd cyswllt terfynol rhwng mamau a phlant cyn mabwysiadu.
 • Mae’r Gweithwyr Cymdeithasol yn cynghori mamau sut i gyfathrebu’n well â’u plant, er enghraifft trwy fodelu pynciau i’w cyflwyno pan fyddant yn cyfarfod.
 • Roedd cam-drin domestig yn nodwedd arwyddocaol ym mywydau blaenorol mamau oedd yn defnyddio’r prosiect.
 • Lle mae plant yn byw gyda thadau a bod hanes o gam-drin domestig, mae materion yn bodoli o hyd yn ymwneud â negodi cyswllt â phlant.
 • Mae canran uchel iawn o frodyr a chwiorydd yn cael eu gwahanu, ac mae hyn wedyn yn cynnwys mwy nag un Gweithiwr Cymdeithasol plant, weithiau ar draws gwahanol awdurdodau lleol.
 • Mae’r cynllun peilot hwn yn dechrau dangos y gall mamau, gyda’r cymorth cywir, barhau i chwarae rhan ym mywydau eu plant a bod yn rhan o benderfyniadau sy’n ymwneud â’u lles, lle bo hynny er lles gorau’r plant.

Dogfennau Cysylltiedig


Person Arweiniol

Prif YmchwilyddAlyson Rees

Staff Academaidd

Staff Academaidd Zoe Bezeczky
Staff AcademaiddCharlotte Waits

Gwybodaeth Cysylltiedig

CyllidwyrPACT
Dogfennau Cysylltiedig Rees, A., Staples, E. and Maxwell, N. 2017. Evaluation of Visiting Mum Scheme: Final Report June 2017. Project Report. [Online]. Cardiff: CASCADE. Ar gael: http://orca.cf.ac.uk/112243/

Rees, A.et al. 2020. Visiting mum: children’s perspectives on a supported scheme when visiting their mother in prison. Child Care in Practice (10.1080/13575279.2020.1769025)