Comisiynodd Cyngor Cernyw werthusiad annibynnol o’i Wasanaeth Arweiniad Rhyngweithio drwy Fideo. 

Arolwg

The aim of the evaluation was to determine whether the Video Interaction Guidance Service was achieving its objective of making a positive impact on children and families and to evaluate the factors that contribute to successful outcomes with a view to informing future service development. 

Video Interaction Guidance is a technique in which a practitioner uses video clips of authentic situations to enhance communication between children and the people close to them. It stems from a theory of inter-subjectivity which argues that children innately respond to and regulate their communication in reaction to the social cues of others (Trevarthen, 1979) and Bandura (1986) who developed the hypothesis that watching yourself perform a behaviour well increases held feelings of self-efficacy. 

Gweithgareddau/Dulliau

Mabwysiadodd y gwerthusiad ddull ansoddol cymysg sy’n cynnwys: 

1. dadansoddiad o’r data allbwn a’r effaith a gasglwyd gan y Gwasanaeth Arweiniad Rhyngweithio drwy Fideo (1 Medi 2015 – 11 Hydref, 2016) a 

2. cyfweliadau lled-strwythuredig gydag atgyfeirwyr a chleientiaid. Cynhaliwyd y set gyntaf o gyfweliadau gyda’r 13 o gleientiaid a oedd wedi cwblhau’r ymyriad o fewn y cyfnod rhwng 1 Chwefror 2015 a 31 Mawrth 2015, a gyda’r ymarferwyr a oedd wedi atgyfeirio’r cleientiaid hyn i’r Gwasanaeth Arweiniad Rhyngweithio drwy Fideo Cynhaliwyd yr ail set o gyfweliadau tua chwe mis ar ôl i’r ymyriad ddod i ben.

Canfyddiadau

Dangosodd y canfyddiadau fod Gwasanaeth Arweiniad Rhyngweithio drwy Fideo’n cynnig dull gweithredu seiliedig ar gryfderau a oedd yn cael ei werthfawrogi gan rieni ac ymddangosodd ei fod yn arwain at wella cysylltiad ac ymwybyddiaeth rhieni o sut y mae eu sgiliau rhianta yn effeithio ar y berthynas a oedd ganddynt â’u plentyn. Gwelwyd teimladau cadarnhaol tuag at Gynghorwyr Gwasanaeth Arweiniad Rhyngweithio drwy Fideo, a’u bod yn rhan annatod o’r ymyriad. Eglurodd Cynghorwyr y dull mewn ffordd syml, ac roedd rhieni yn cofio hynny’n glir chwe mis ar ôl i’r gwaith ddod i ben.

Roedd cael yr un Tywysydd drwy gydol yr ymyriad yn cael ei werthfawrogi’n fawr gan fod rhieni yna’n teimlo eu bod yn gallu a’u bod yn gyfforddus i ddatblygu eu sgiliau mewn amgylchedd llawn ymddiriedaeth. 

Dangoswyd fod Canllawiau Rhyngweithio trwy Fideo yn arwain at fanteision ac effeithiau parhaol ar gyfer amrywiaeth o deuluoedd, gan gynnwys y rhai mewn perygl bod proses mabwysiadu yn chwalu, plant gydag anawsterau dysgu a phroblemau iechyd meddwl plentyn/rhiant. 

Yng ngoleuni’r canfyddiadau hyn, ymddangosodd fod Gwasanaeth Arweiniad Rhyngweithio drwy Fideo yn ymyriad defnyddiol sydd wedi’i gyfyngu gan amser ar gyfer amrywiaeth o anawsterau lle mae gofyn gwella perthnasau ac ymlyniad teuluol.


Person Arweiniol

Prif YmchwilyddNina Maxwell

Staff Academaidd

Ymchwilydd Alyson Rees

Gwybodaeth Cysylltiedig

CyllidwyrCyngor Cernyw