Astudiaeth sy’n ystyried sut y gallai ffactorau risg yn y cartref, yn arbennig y camddefnydd o sylweddau, trais domestig a salwch meddwl, beri i awdurdod lleol dderbyn plant i’w ofal. 

Arolwg 

Mae nifer y plant sydd o dan ofal awdurdodau lleol Cymru wedi bod yn cynyddu ers canol y 1990au, ac mae’r niferoedd ymhlith y gwahanol awdurdodau’n amrywio’n fawr. Mae’n aneglur pam mae’n digwydd, fodd bynnag. Gallai fod yn gysylltiedig â phroblemau cyfnewidiol yn y gymdeithas. Ar y llaw arall, gallai fod o ganlyniad i’r ffordd mae adrannau gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdodau lleol yn ymateb i broblemau teuluol. Nod y prosiect hwn yw nodi pam mae rhagor o blant o dan ofal a pham mae cymaint o amrywio ymhlith y gwahanol awdurdodau lleol.  

Gweithgareddau/Dulliau 

Astudiaeth ddulliau cymysg yw hon: 

  • Mae cangen feintiol yr astudiaeth yn defnyddio setiau data gweinyddol cysylltiedig i edrych ar y tebygolrwydd y bydd plentyn yn mynd i ofal pan fydd arwyddion o broblemau penodol yn y cartref. Ymhlith problemau o’r fath mae afiechyd y meddwl, camddefnyddio cyffuriau a thrais. Mae’r astudiaeth yn ystyried sut mae’r tebygolrwydd y bydd plentyn mewn cartref lle mae’r problemau hyn yn mynd i ofal yn amrywio ar draws gwahanol awdurdodau lleol Cymru, a sut mae wedi amrywio dros y blynyddoedd ers 2002. Mae’n ystyried sut mae hynny’n gysylltiedig â faint o broblemau o’r fath ynghyd ag amddifadedd sydd yn yr ardal, hefyd.  
  • Defnyddir canlyniadau rhan feintiol yr astudiaeth i nodi awdurdodau lleol sydd wedi derbyn i’w gofal gymharol lai o blant mae problemau penodol yn eu teuluoedd neu sydd wedi derbyn llai a llai o blant dros gyfnod. Bydd grwpiau ffocws yn astudio achosion o’r fath gyda staff y gwasanaethau i blant a/neu oedolion i weld a yw’r amrywio wedi digwydd o ganlyniad i wahanol bolisïau neu arferion.  

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ac mae’n cael ei gynnal gan Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant (CASCADE) Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â’r Ganolfan Treialon Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd, Llwyfan Data Iechyd Meddwl y Glasoed ym Mhrifysgol Abertawe a’r Ganolfan Ymchwil Cyfiawnder Plant a Theuluoedd ym Mhrifysgol Caerhirfryn.. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Dr. Nell Warner, Cyswllt Ymchwil, Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) , Ffôn: +44 (0)2920 876910, E-bost: warnerah@cardiff.ac.uk, SBARC , Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdyddd 

Canfyddiadau

Ffactorau Risg Rhieni a Phlant sy’n Mynd i Mewn i Ofal
Briff Annhechnegol ar y Canfyddiadau Meintiol

Gwyliwch Nell Warner yn cyflwyno rhai o ganfyddiadau’r prosiect hwn:


Person Arweiniol

Prif Ymchwilydd Dr. Nell Warner

Staff Academaidd

Prof. Jonathan Scourfield
Dr. Rebecca Cannings-John
Prof. Ann John
Prof. Karen Broadhurst

Gwybodaeth Cysylltiedig

Ysgolion Cysylltiedig Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol – Prifysgol Caerdydd
Canolfan Treialon Ymchwil – Prifysgol Caerdydd
Partneriaid Cysylltiedig Adolescent Mental Health Data Platform – SAIL databank in Prifysgol Abertawe
Centre for Child and Family Justice Research – Prifysgol Lancaster
Cyllidwyr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru