Fyddech chi’n hoffi i weithwyr cymdeithasol yn eich awdurdod lleol allu darparu hyfforddiant Cyfweld Ysgogol? 

Cefndir

Mae Cyfweld Ysgogiadol (MI) yn darparu set o egwyddorion a sgiliau sy’n caniatáu ymgysylltu’n well, sgyrsiau dyfnach ac ymarfer mwy pwrpasol mewn gwaith plant a theuluoedd. Mae’n elfen allweddol o ddatblygiadau arloesol diweddar pwysig gyda sylfaen dystiolaeth gref, megis y model Diogelu Teuluoedd a Llysoedd Cyffuriau ac Alcohol Teuluol. Mae sgiliau MI yn gysylltiedig â chanlyniadau cadarnhaol i deuluoedd.

Mae MI yn pwysleisio gwrando o ansawdd uchel, deall cymhellion pobl eraill a datblygu deialog am faterion anodd. Canfuwyd ei fod yn effeithiol gydag amrywiaeth eang o ymddygiadau problemus, o broblemau alcohol a chyffuriau i newid deiet; mewn ystod amrywiol o leoliadau, o garchardai i ymgynghoriadau â meddygon teulu; ac ar gyfer ymyriadau sy’n amrywio o 6 munud i fisoedd lawer.

Nod ein pecyn hyfforddi yw cefnogi awdurdodau lleol (ALl) i ddatblygu sgiliau MI ar draws eu gweithlu plant a theuluoedd, o gymorth cynnar i waith llys. I wneud hyn rydym wedi datblygu dau gwrs hyfforddi deuddydd, gyda deunyddiau ategol:

  1. Cyflwyniad i MI
  2. MI ar gyfer Gwaith Plant a Theuluoedd

Trosolwg o’r cwrs

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u dylunio i alluogi ALlau i gyflwyno hyfforddiant MI ar draws eu hardaloedd. Rydym yn gwneud hyn drwy hyfforddi ymarferwyr profiadol a chymwys wrth ddefnyddio MI i ddarparu hyfforddiant o fewn ALlau. Mae ein pecyn yn cynnwys:

· Cymryd rhan mewn digwyddiad Hyfforddiant i Hyfforddwyr ar gyfer unigolion o bob ALl

· Mentora, arsylwi ar hyfforddiant gydag adborth hyfforddi a sesiynau gloywi blynyddol i Hyfforddwyr

· Deunyddiau cyhoeddusrwydd, gan gynnwys fideos byr i roi cyhoeddusrwydd i’r rhaglen o fewn yr ALl

· Sicrwydd ansawdd yn cael ei gasglu, ei goladu a’i ddadansoddi gennym i sicrhau bod hyfforddiant yn cael ei ddarparu i safon uchel a chan hyfforddwyr priodol

Mae’r Athro Donald Forrester, Dr David Wilkins a’u tîm yng Nghanolfan CASCADE ym Mhrifysgol Caerdydd wedi gwneud mwy o ymchwil i MI a gwaith plant a theuluoedd nag unrhyw grŵp arall yn y byd. Mae hyn wedi cynnwys archwilio sut i ddefnyddio MI ar gyfer gweithio gyda rhieni sy’n gwrthsefyll, ei ddefnyddio i gael sgyrsiau anodd iawn am amddiffyn plant ac addasu ein dealltwriaeth o MI fel ei fod yn gweddu’n well ar gyfer gwasanaethau plant. Mae’r wybodaeth a’r profiad hwn wedi llywio datblygiad yr hyfforddiant a’r deunyddiau ategol, fel eu bod yn darparu cyflwyniad manwl i’r defnydd o MI ar gyfer ALlau sy’n cymryd rhan.

Sut mae’n gweithio

Mae ALl yn prynu’r pecyn o gyrsiau hyfforddi, a’r drwydded i’w defnyddio am dair blynedd. Mae hyn yn cynnwys:

· Dau i bedwar aelod o staff i fynychu’r digwyddiad Hyfforddi’r Hyfforddwr a dod yn hyfforddwyr MI achrededig, a all wedyn ddarparu hyfforddiant MI ar draws neu y tu hwnt i’w ALl

· Defnyddio’r holl ddeunyddiau ac adnoddau i gefnogi’r hyfforddiant o fewn yr ALl

· Asesu sgiliau MI yr hyfforddwyr cyn mynychu’r cwrs

· Sicrhau ansawdd parhaus i sicrhau ansawdd yr hyfforddiant a’i effaith

· Cefnogaeth i Hyfforddwyr dros 3 blynedd y drwydded, gan gynnwys mentora gan yr Athro Forrester a Dr Wilkins a diwrnod hyfforddi’r hyfforddwr yn flynyddol

Y gost — a beth rydych chi’n ei gael

Mae taliad mabwysiadu cynnar o £5,000 yn prynu trwydded 3 blynedd sy’n cynnwys isafswm o 2 hyfforddwr ac uchafswm o 5 hyfforddwr i gymryd rhan yn y cwrs a chael mynediad at y deunyddiau i gefnogi darparu cyrsiau, Sicrhau Ansawdd a mwy. 

Sylwch ein bod yn cynnal gwerthusiad byr dros y ffôn o sgiliau MI hyfforddwyr arfaethedig ac ein bod yn gwneud y cwrs ar gael dim ond i’r rhai sy’n gallu dangos sgiliau MI ar gyfer gwaith cymdeithasol.

Pryd a Ble

Cynhelir y cwrs hyfforddi dau ddiwrnod ddydd Iau 1 Rhagfyr – Dydd Gwener 2 Rhagfyr ym Mhrifysgol Caerdydd, Social Science Research Park, sbarc|spark, Maindy Road, Cardiff, CF10 3AT. 

Llawlyfr Codio Medrau Gwaith Cymdeithasol a Chyfweld Ysgogiadol (SWIM)

Yn ogystal â’r cyrsiau hyfforddiant hyn, rydym hefyd wedi datblygu llawlyfr codio medrau, sydd ar gael yn gyhoeddus i ymarferwyr, ymchwilwyr a llunwyr polisïau sydd â diddordeb. Gallwch ddarllen y llawlyfr yma.

Eisiau gwybod rhagor?

E-bostiwch cascadehyfforddiant@cardiff.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau neu gwestiynau a byddwn yn eu hateb neu’n trefnu cyfarfod fideo.

Bydd ceisiadau’n agor yn fuan