Mae’r astudiaeth hon yn asesu effaith gymdeithasol, economaidd, emosiynol a pherthynas y pandemig COVID-19 ar ofalwyr di-dâl, ac yn ystyried sut y gellir cefnogi gofalwyr o’r fath yn well trwy gydol amodau pandemig ac yn y dyfodol yng Nghymru.

Arolwg

Mae gofalwyr di-dâl yn darparu cefnogaeth a gofal hanfodol i aelodau teulu neu ffrindiau sy’n sâl neu’n anabl ac yn aml cyfeirir atynt fel ‘byddin gudd’ o staff gofal sy’n hanfodol i weithrediad gwasanaethau cyhoeddus. Gyda natur eu hadnodd ariannol a’u cefnogaeth yn ddibynnol iawn ar amgylchiadau personol ac Awdurdod Lleol, mae gofalwyr di-dâl yn aml yn profi anfantais ariannol a chymdeithasol sylweddol o dan amodau arferol, gan roi straen ar eu hiechyd meddwl a chorfforol. Maent yn aml yn ddibynnol iawn ar gefnogaeth leol a darpariaeth gofal dros dro i’w galluogi i ganolbwyntio ar eu lles eu hunain ochr yn ochr â lles yr unigolyn neu’r bobl y maent yn gofalu amdanynt. Yn hynny o beth, mae’r grŵp hwn wedi profi effaith negyddol ychwanegol o’r pandemig COVID-19, gyda thynnu neu gyfyngu’n drwm ar lawer o’r ddarpariaeth gymorth hon, ochr yn ochr â chyfyngiadau ar fynychu gweithgareddau o bosibl, ac, weithiau, effaith ariannol ychwanegol o ganlyniad i ffyrlo neu ddiswyddo. Mae’r astudiaeth hon yn cynnal cyfweliadau lled-strwythuredig ansoddol manwl gyda deugain o ofalwyr di-dâl yng Nghymru o amrywiaeth o gefndiroedd, amgylchiadau ac ardaloedd i ddeall eu naratifau a’u profiadau unigol cyn ac yn ystod y pandemig. Bydd y canfyddiadau’n rhan o ystod o astudiaethau a fydd yn llywio’r strategaeth ar gyfer cefnogi gofalwyr di-dâl yng Nghymru, sydd heb eu datblygu’n ddigonol ar hyn o bryd.

Gweithgareddau a Dulliau

Cyfweliadau lled-strwythuredig ansoddol

Canfyddiadau

Ar y gweill


Person Arweiniol

Prif YmchwilyddDr Dan Burrows

Staff Academaidd

Cyswllt Ymchwil Dr Jen Lyttleton-Smith
Myfyrwr PHD Lucy Sheehan
Darlithydd Dr Sion Jones

Gwybodaeth Cysylltiedig

Ysgolion Cysylltiedig Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
Partneriaid Cysylltiedig Ymddiriedolaeth Gofalwyr
Cyllidwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru