Nod y gwerthusiad yw archwilio gweithrediad, darpariaeth ac effaith rhaglen arloesol Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar Troseddau Cyfundrefnol Difrifol, sy’n ceisio cyfeirio pobl ifanc i ffwrdd o fywyd o droseddu cyfundrefnol difrifol. 

Arwain

Mae Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol yn cael mwy o effaith ar gymunedau’r DU nag unrhyw fygythiad cenedlaethol arall (Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, 2020). Amcangyfrifwyd bod 350,000 o unigolion a 4,772 o grwpiau troseddu cyfundrefnol ledled y DU ar hyn o bryd (Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, 2020). Y gost flynyddol i economi’r DU yw dros £37 biliwn y flwyddyn, gyda Throseddu Difrifol a Chyfundrefnol yn tyfu’n gyflym ac yn dod yn gynyddol gymhleth wrth i dechnolegau gael eu defnyddio i gyfathrebu a chuddio gweithgareddau troseddau difrifol a chyfundrefnol. Mae’r cynnig hwn yn tynnu ar y diffiniad cyffredin rhyngwladol gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig yn Erbyn Troseddau Cyfundrefnol Trawswladol a’r Undeb Ewropeaidd,

Grŵp o dri unigolyn neu fwy sy’n bodoli dros gyfnod o amser ac sy’n gweithredu ar y cyd gyda’r nod o gyflawni troseddau er budd ariannol neu faterol (Europol, dim dyddiad)

Mae’r troseddau hyn yn cynnwys troseddau caffael, seiberdroseddu, masnachu cyffuriau a phobl, arfau, gwyngalchu arian yn ogystal â cham-fanteisio troseddol ar blant. Prin yw’r dystiolaeth ar hyn o bryd ynghylch cyfranogiad plant a phobl ifanc. 

Arolwg

Mae’r Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar Troseddau Cyfundrefnol Difrifol wedi bod yn rhedeg yn Glasgow ers 2013 ac fe’i cyflwynwyd mewn pedwar safle arall ledled y DU yn 2019. Anelir y gwasanaeth at bobl ifanc 11 i 18 oed y mae gwasanaethau statudol yn eu hadnabod fel ‘pobl sy’n rheolaidd yn peidio ag ymgysylltu’ a lle bu ymdrechion aflwyddiannus blaenorol i’w troi oddi wrth droseddu. Mae’r gwasanaeth yn defnyddio dull cyfannol wrth weithio gyda phobl ifanc sydd yn aml ag anghenion cymhleth a lefelau uchel o risg. 

Mae’r prosiect yn cynnig gwasanaeth pwrpasol, gan nodi’r sbardunau unigol a’r rhesymau pam fod pobl ifanc yn troseddu gyda’r nod o rymuso pobl ifanc i wneud newid cadarnhaol. Cefnogir hyn gyda thair elfen graidd o ddarpariaeth gwasanaeth. Yn gyntaf, darparu gwaith achos dwys fel cefnogaeth un i un, mentora cyfoedion a dulliau’n seiliedig ar dystiolaeth. I gefnogi hyn datblygir gwaith amlasiantaethol â’r nod o sicrhau newid ar lefel system drwy rannu gwybodaeth, meithrin gallu a datblygu ymatebion effeithiol i bobl ifanc sy’n ymwneud â throseddau difrifol, neu sydd ar fin gwneud hynny. Yn ail, ymyrraeth ac atal cynnar yn y gymuned gyda rhwydwaith ehangach y person ifanc i atal a/neu symud brodyr a chwiorydd, cyfoedion a chymdeithion i ffwrdd o droseddu. Yn drydydd, mae’r prosiect yn cynnig dull teulu cyfan o weithio gydag aelodau o’r teulu a’u grymuso i gefnogi taith y person ifanc at lwybrau mwy cadarnhaol. 

Gweithgareddau a Dulliau

Nod y gwerthusiad yw archwilio gweithrediad, darpariaeth ac effaith y gwasanaeth ar draws pedwar safle yn y DU ar symud plant a phobl ifanc i ffwrdd o droseddu ar sail (1) ddadansoddi data gwasanaeth, (2) arolwg ar-lein (3) cyfweliadau lled-strwythuredig, (4) dadansoddi ffeiliau achos, a (5) dadansoddi data gweinyddol yr heddlu. Yn ogystal, mae’r gwerthusiad yn archwilio meysydd thematig adnabod, meithrin gallu, gweithio amlasiantaethol, ac ymyriadau wedi’u targedu. 

Canfyddiadau

Dechreuodd y gwerthusiad dwy flynedd ar 1 Chwefror 2021.


Person Arweiniol

Prif Ymchwilydd Dr Nina Maxwell

Gwybodaeth Cysylltiedig 

Cyllidwyr Action for Children
Dogfennau Cysylltiedig Adolygiad CCE