Mae’r canlynol yn brosiectau cysylltu data sy’n cael eu cynnal gan aelodau Partneriaeth Data Abertawe-CASCADE gan ddefnyddio data a gedwir yng Nghronfa Ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL):

Prif YmchwilyddTeitl
Nell Warner Ffactorau risg i’r cartref a mynediad plant at ofal.

Gellir dod o hyd i weminar sy’n rhannu canfyddiadau allweddol ar sianel YouTube CASCADE: https://youtu.be/zQmLvMrTCAI
Helen Hodges Gwella dealltwriaeth o ymddygiadau peryglus 

Plant sy’n derbyn gofal yn y System Cyfiawnder Ieuenctid: Astudiaeth ddichonoldeb dulliau cymysg 
Phil Smith Gadael uned cyfeirio disgyblion: Edrych ar gyfnodau pontio a chyrchfannau ôl-16 pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal  
Sarah Thompson Sut y gallwn ni wella profiadau a chanlyniadau plant awtistig mewn gofal? Astudiaeth dulliau cymysg o anghenion, gwasanaethau ac arferion da 
Sin Yi CheungAnghydraddoldebau ethnig a chrefyddol mewn gwasanaethau cymdeithasol plant yng Nghymru: Patrymau a Chanlyniadau
 
Gellir dod o hyd i weminar sy’n rhannu canfyddiadau allweddol ar sianel YouTube MEAD: [dolen i’w hychwanegu pan fydd ar gael]
Nina MaxwellBeth yw canlyniadau’r gwasanaeth ar gyfer plant sydd wedi’u hecsbloetio’n droseddol?  Astudiaeth achos o brofiadau plant plant sy’n cael eu camfanteisio yn droseddol mewn dau awdurdod lleol yng Nghymru
Laura CowleyRhagweld risg o fynediad ac ail-fynediad at ofal a’r risg o ansefydlogrwydd lleoliad o brofiadau bywyd cynnar ymhlith plant yng Nghymru: Dull ecolegol, aml-barth (PREDICAMENT)
Emily LowthianLlwybrau addysgol a chanlyniadau i blant sy’n derbyn gofal: astudiaeth cysylltu data ar raddfa poblogaeth
Amanda MarchantData Ar-lein a Data Mawr mewn Ymchwil Gofal Cymdeithasol: Archwilio ffactorau risg o ran cynyddu cyfraddau hunanladdiad a hunan-niweidio ymhlith plant a phobl ifanc.
Sara LongYdy gofal awdurdod lleol yn gwneud gwahaniaeth i fywydau plant sy’n agored i niwed?  Dadansoddiadau hydredol o garfan electronig ôl-weithredol.
 
Gellir dod o hyd i weminar sy’n rhannu canfyddiadau allweddol ar sianel YouTube CASCADE: https://youtu.be/sBhE8BiZsp0
Louisa Roberts
(Myfyriwr PhD a ariennir gan ESRC)
Symud: Deall trosglwyddo pobl ifanc ag anghenion gofal cymdeithasol o Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) i wasanaethau i oedolion.
Aimee Cummings
(Myfyriwr PhD a ariennir gan ESRC)
I ba raddau y mae anghenion iechyd meddwl plant a phobl ifanc (11-18 oed) sy’n derbyn gofal yn cael eu cefnogi?
Nell Warner Beth sy’n effeithio ar y siawns y bydd plant yn ailuno’n llwyddiannus o ofal?

Mae’r prosiectau canlynol sy’n defnyddio setiau data gofal cymdeithasol plant Cymru wedi cael eu hariannu’n ddiweddar gan ADR UK fel rhan o’u cynllun Efrydiaeth PhD:

GoruchwylwyrPrif Ymchwilydd / MyfyriwrTeitl
Donald Forrester
Nell Warner
Lucy Griffiths
Ella WatsonCanlyniadau iechyd a chyfiawnder troseddol hirdymor i bobl ifanc sydd â phrofiad o ofal
Sinead BrophyRichmond OpokuRhagfynegi canlyniadau plant mewn gofal

Prosiectau Ychwanegol

Mae Cronfa Ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw yn cadw cofrestr o ddefnydd data sy’n rhoi manylion yr holl brosiectau sy’n defnyddio setiau data sydd ganddynt. Gellir chwilio’r gofrestr hon i nodi prosiectau pellach a allai fod o ddiddordeb i ymchwilwyr.


https://saildatabank.com/data/data-use-register/