Adroddiadau newydd yn archwilio ac yn adolygu arferion ym maes atal trais ieuenctid

Mae CASCADE yn falch iawn o fod wedi cael eu comisiynu gan Uned Atal Trais Cymru i gynnal dau adolygiad o dystiolaeth: mapio’r ffactorau risg a’r ymyriadau ar gyfer atal trais ymhlith pobl ifanc, a rhoi dulliau cyd-gynhyrchu ar waith mewn gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r adroddiadau hyn yn amlinellu dulliau ac ymyriadau ar sail tystiolaeth ar… Read More

Newid Cynadleddau Gwarchod Plant am Gynadleddau Grŵp Teuluol

Dros y ddau ddegawd diwethaf yn y DU ac mewn mannau eraill, mae pwysigrwydd cynnwys plant, pobl ifanc a rhieni yn y broses o wneud penderfyniadau gwaith cymdeithasol wedi’i gydnabod yn gynyddol. O gael eu galluogi a’u cefnogi i gymryd rhan, gall plant, pobl ifanc a rhieni chwarae rhan hanfodol wrth gynllunio a chyflenwi gwasanaethau.… Read More

Croeso i Dr Heather Taussig

Mae Dr Heather Taussig, ymchwilydd o’r Unol Daleithiau ym maes gofal cymdeithasol i blant, wedi ymuno â CASCADE am 4 mis ar gymrodoriaeth Fulbright. Mae Dr Taussig yn Athro yn Ysgol Gwaith Cymdeithasol Graddedigion Prifysgol Denver ac yn athro atodol yng Nghanolfan Kempe ar gyfer Atal a Thrin Cam-drin ac Esgeuluso Plant. Mae Taussig yn bwriadu cynnal ymchwil ar y… Read More

Gwobr erthygl orau i ymchwilydd CASCADE

Mae Dr Martin Elliott, Cydymaith Ymchwil yng Nghanolfan Ymchwil CASCADE wedi ennill gwobr genedlaethol flaenllaw am yr erthygl orauyn y British Journal of Social Work yn 2020. Dyfernir Gwobr Kay McDougall Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain (BASW) am ehangder ysgolheictod, soffistigedigrwydd theori, trylwyredd ymchwil, perthnasedd i ymarfer ac apêl ryngwladol. Mae papur Martin yn edrych ar anghydraddoldebau… Read More

Cyhoeddiad Llyfr Esgeuluso Plant

Mae Dr Alyson Rees ynghyd ag academydd o’r Ysgol Gwaith Cymdeithasol ac academydd o Brifysgol Bryste, Dr Victoria Sharley wedi’u comisiynu gan Coram BAAF i ysgrifennu llyfr ar esgeuluso plant ar gyfer ymarferwyr gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol gan gynnwys gofalwyr maeth. Bydd y llyfr yn helpu i lywio ymarfer ym maes gofal cymdeithasol. Disgwylir y caiff y… Read More

Adolygiad o Adolygiadau Ymarfer Oedolion

Comisiynwyd Prifysgol Caerdydd gan y Bwrdd Diogelu Cenedlaethol yng Nghymru ym mis Tachwedd 2020 i gynnal dadansoddiad amlddisgyblaethol o Adolygiadau Ymarfer Oedolion a gynhaliwyd rhwng 2014 a 2020. Mae academyddion o dair disgyblaeth wahanol yn rhan o’r astudiaeth – Gwaith Cymdeithasol (gan gynnwys profiad o ymarfer), darllen y Gyfraith a Throseddeg a chodio triphlyg Adolygiadau… Read More

Meithrin Lles

 Ym mis Chwefror 2021 comisiynwyd Prifysgol Caerdydd i werthuso cyflwyniad rhaglen Meithrin Lles y Rhwydwaith Maethu ar draws Cymru. Gwerthusodd Prifysgol Caerdydd raglen beilot gychwynnol mewn Awdurdod Lleol yn ne Cymru yn 2017-2019. Nod y rhaglen Meithrin Lles yw gwella canlyniadau plant sy’n derbyn gofal ac mae’n cynnwys cyfres o ddosbarthiadau meistr a gyflwynir i… Read More

Cyhoeddi Prosiectau Ymchwil Newydd

5 prosiect ymchwil newydd wedi’u dyfarnu i ymchwilwyr CASCADE, yn ymwneud ag ystod o bynciau.  Gwerthusiad o Wasanaeth Ymyrraeth Gynnar Troseddau Cyfundrefnol Difrifol Action for Children Mae rhaglen arloesol sy’n ceisio tywys pobl ifanc i ffwrdd o fywyd o droseddau cyfundrefnol difrifol wedi’i dyfarnu i Dr Nina Maxwell yn CASCADE, Prifysgol Caerdydd gan Action for… Read More