10 Mlynedd o Leisiau CASCADE

Ysgrifennwyd gan Rachael Vaughan Mae’r flwyddyn hon yn ben-blwydd 10 mlynedd canolfan ymchwil CASCADE, ond mae hefyd yn 10fed pen-blwydd Grŵp Cynghori Ymchwil Pobl Ifanc sydd â Phrofiad o Ofal Lleisiau CASCADE. A dweud y gwir, rydw i wedi cael gwybodaeth ddibynadwy (gan y rhai a oedd yno) fod grŵp pobl ifanc wedi’i sefydlu cyn… Read More

Dysgu gan rieni am anghydraddoldeb ethnig a chrefyddol mewn gwasanaethau cymdeithasol

Ysgrifenwyd gan Elaine Speyer  Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda grŵp o rieni, gyda chefnogaeth gan EYST, yn rhan o brosiect ymchwil sy’n edrych ar anghydraddoldeb ethnig a chrefyddol mewn gwasanaethau cymdeithasol i blant a theuluoedd.  Sefydlwyd y grŵp i gynghori ar y prosiect ymchwil, er mwyn sicrhau ei fod yn berthnasol ac yn… Read More

Mae’r astudiaeth yn amlygu anghydraddoldebau rhwng menywod a dynion o ran eu siawns o gael eu plant i gael eu rhoi mewn gofal

Defnyddiodd yr astudiaeth ddata presennol a gasglwyd gan wasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau iechyd yng Nghymru i edrych ar yr aelwydydd yr oedd plant yn byw ynddynt cyn iddynt fynd i ofal. Yna cymharwyd yr aelwydydd hynny â gweddill yr aelwydydd yng Nghymru lle nad oedd yr un plentyn yn mynd i ofal.  Roedd yn canolbwyntio’n… Read More

Archwilio gwasanaethau iechyd meddwl a lles ar-lein yn ystod y ‘cyfnodau clo’

Mae dau bapur newydd wedi’u cyhoeddi sy’n archwilio’r ymyriadau a gwasanaethau iechyd meddwl a lles ar-lein i bobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn ystod y pandemig, ac mae i hyn oblygiadau yn ein byd ôl-COVID-19. Yn ystod pandemig COVID-19, daeth llawer o wasanaethau iechyd meddwl a lles yn wasanaethau ar-lein yn gyflym… Read More

Grŵp Cynghori ar Ymchwil a Pholisi Gofalwyr sy’n Berthnasau   

Mae CASCADE wedi ymrwymo i gynnwys llais profiad byw ar draws ei waith ymchwil. Mae tîm Cynnwys y Cyhoedd ( https://cascadewales.org/engagement/public-involvement/) yn CASCADE bob amser yn chwilio am ffyrdd o gynnwys ystod ehangach o leisiau. Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r bartneriaeth newydd gyffrous hon ag AFKA Cymru ( https://afkacymru.org.uk/ ) a Kinship Cymru ( https://kinship.org.uk/ )… Read More