Cyngor, cymorth a herio: Cyd-gynhyrchu yn y Gwerthusiad o Gynllun Peilot Incwm Sylfaenol Cymru i Bobl sy’n gadael gofal 

Ysgrifenwyd gan Yr Athro Sally Holland  Mae CASCADE yn arwain gwerthusiad cymhleth ac o bwys o gynllun peilot cyffrous yng Nghymru. Ynghlwm wrth y cynllun peilot hwn y mae mwy na 600 o bobl 18 oed sy’n gadael gofal yng Nghymru. Maen nhw’n derbyn incwm sylfaenol sy’n cyfateb i’r cyflog byw, a hynny am gyfnod… Read More

LLEISIAU’R GANOLFAN YMCHWIL A DATBLYGU GOFAL CYMDEITHASOL PLANT (CASCADE) – Mawrth 23 

Gan Josie Keam Mae’r blog hwn yn grynodeb o sesiwn ddiweddaraf y Grŵp Cynghori Pobl Ifanc Lleisiau CASCADE a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2024.   Yn ystod ail wythnos fy rôl newydd yn Weithiwr Cynnwys Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd, cynlluniodd ac arweiniodd Rachel a finnau sesiwn Lleisiau CASCADE Mis Mawrth gyda’r bobl ifanc sy’n gweithio… Read More

Grŵp Cynghori ar Ymchwil a Pholisi Gofalwyr sy’n Berthnasau   

Mae CASCADE wedi ymrwymo i gynnwys llais profiad byw ar draws ei waith ymchwil. Mae tîm Cynnwys y Cyhoedd ( https://cascadewales.org/engagement/public-involvement/) yn CASCADE bob amser yn chwilio am ffyrdd o gynnwys ystod ehangach o leisiau. Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r bartneriaeth newydd gyffrous hon ag AFKA Cymru ( https://afkacymru.org.uk/ ) a Kinship Cymru ( https://kinship.org.uk/ )… Read More

Hyfforddiant Dulliau Ymchwil

Yn CASCADE mae gennym ymrwymiad i gynnwys pobl sydd â phrofiad byw o wasanaethau cymdeithasol plant yn ein hymchwil. Credwn fod hyn yn rhan hanfodol o gynhyrchu ymchwil berthnasol ac effeithiol. Fodd bynnag, gall fod yn anodd i oedolion a phobl ifanc gyfrannu a deall yr hyn a wnawn mewn ymchwil. Mae pontio’r bwlch hwnnw… Read More

Première ffilm: Perthnasoedd niweidiol a throsedd 

Dydd Mawrth11eg o Orffennaf ymwelodd pump o bobl ifanc ysbrydoledig â SPARK i rannu première eu dwy ffilm a gydgynhyrchwyd yn archwilio effaith Camfanteisio’n Droseddol ar Blant. CASCADE oedd yn cynnal y digwyddiad ac roedd grŵp bach o westeion gwadd o amrywiaeth o sefydliadau cysylltiedig yn bresennol. Ymhlith y partneriaid roedd: Uned Atal Trais, Heddlu De Cymru,… Read More