Mae’r astudiaeth yn amlygu anghydraddoldebau rhwng menywod a dynion o ran eu siawns o gael eu plant i gael eu rhoi mewn gofal

Defnyddiodd yr astudiaeth ddata presennol a gasglwyd gan wasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau iechyd yng Nghymru i edrych ar yr aelwydydd yr oedd plant yn byw ynddynt cyn iddynt fynd i ofal. Yna cymharwyd yr aelwydydd hynny â gweddill yr aelwydydd yng Nghymru lle nad oedd yr un plentyn yn mynd i ofal.  Roedd yn canolbwyntio’n… Read More

Archwilio gwasanaethau iechyd meddwl a lles ar-lein yn ystod y ‘cyfnodau clo’

Mae dau bapur newydd wedi’u cyhoeddi sy’n archwilio’r ymyriadau a gwasanaethau iechyd meddwl a lles ar-lein i bobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn ystod y pandemig, ac mae i hyn oblygiadau yn ein byd ôl-COVID-19. Yn ystod pandemig COVID-19, daeth llawer o wasanaethau iechyd meddwl a lles yn wasanaethau ar-lein yn gyflym… Read More

Mae astudiaeth yn darganfod bod plant sy’n derbyn gofal a chefnogaeth yng Nghymru’n fwy tebygol o fod wedi’u himiwneiddio

Mae astudiaeth newydd i statws imiwneiddio plant yng Nghymru wedi dod i’r casgliad bod cyfraddau brechu plant dan gynllun gofal a chefnogaeth yn uwch ar y cyfan na chyfraddau’r boblogaeth gyffredinol a’u bod wedi’u himiwneiddio’n fwy prydlon.Mae rhaglen imiwneiddio plant y DU yn sicrhau bod plant yn cael cynnig amddiffyniad yn erbyn haint difrifol. Fodd… Read More

Hyfforddiant Dulliau Ymchwil

Yn CASCADE mae gennym ymrwymiad i gynnwys pobl sydd â phrofiad byw o wasanaethau cymdeithasol plant yn ein hymchwil. Credwn fod hyn yn rhan hanfodol o gynhyrchu ymchwil berthnasol ac effeithiol. Fodd bynnag, gall fod yn anodd i oedolion a phobl ifanc gyfrannu a deall yr hyn a wnawn mewn ymchwil. Mae pontio’r bwlch hwnnw… Read More

Première ffilm: Perthnasoedd niweidiol a throsedd 

Dydd Mawrth11eg o Orffennaf ymwelodd pump o bobl ifanc ysbrydoledig â SPARK i rannu première eu dwy ffilm a gydgynhyrchwyd yn archwilio effaith Camfanteisio’n Droseddol ar Blant. CASCADE oedd yn cynnal y digwyddiad ac roedd grŵp bach o westeion gwadd o amrywiaeth o sefydliadau cysylltiedig yn bresennol. Ymhlith y partneriaid roedd: Uned Atal Trais, Heddlu De Cymru,… Read More

ECSWR 2023 – Taith Milan

Er bod yr haf yn agosáu, mae atgofion y Pasg yn dal yn fyw yn fy meddwl. Ym mis Ebrill, es i ECSWR (Y Gynhadledd Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Gwaith Cymdeithasol) yn 2023 ym Milan gyda grŵp o ymchwilwyr o CASCADE, gan gynnwys Donald, Jonathan, Alyson, Clive, Sophie, Melissa, a finnau. Fe wnaethom ni i gyd gymryd rhan yn y gynhadledd. Fe wnaeth Donald… Read More

Gwneud synnwyr o’r cynydd yn nifer y gofalwyr ifanc – a yw’n destun pryder neu ai mater o fod wedi dod o hyd i’r boblogaeth guddiedig ydyw?

Wrth gynnal ymchwil ym maes gofalwyr ifanc, mae cael darlun clir o’r niferoedd o ofalwyr ifanc wedi peri trafferth ers degawdau.  Yn grŵp lleiafrifol, nid yw’r setiau data mawr sydd eu hangen i gynhyrchu amcangyfrifon dibynadwy wedi bod ar gael bob amser, ac nid yw dulliau amgen wedi llwyddo i oresgyn problemau’n ymwneud â stigma… Read More

Cynhadledd Gwaith Cymdeithasol a Dadansoddi Sgyrsiau 2023 – cofrestru ar agor

Mae Prifysgolion Caerdydd, Bryste, Caeredin, Loughborough ac Universitet Uppsala yn eich gwahodd i fynychu’r drydedd Gynhadledd Gwaith Cymdeithasol a Dadansoddi Sgyrsiau flynyddol sy’n digwydd ar 16 Mawrth 2023 (ar-lein), 9.45am – 4.15pm. Bydd yn gyfle i gyfnewid canfyddiadau ymchwil o wahanol leoliadau sefydliadol, cenedlaethol, a diwylliannol, ac fe fydd yn fan cyfarfod ar gyfer academyddion,… Read More

Canolfan ymchwil CASCADE Prifysgol Caerdydd i werthuso cynllun trosglwyddo arian parod arloesol 

Bydd un o gynlluniau trosglwyddo arian gwrthdlodi mwyaf uchelgeisiol y byd yn cael ei werthuso gan dîm aml-sefydliad dan arweiniad un o brif ganolfannau ymchwil gofal cymdeithasol y DU, sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd Canolfan Ymchwil a Datblygiad Gofal Cymdeithasol Plant CASCADE yn arwain yr ymchwil ynghyd ag academyddion o Goleg y Brenin… Read More