Gwneud synnwyr o’r cynydd yn nifer y gofalwyr ifanc – a yw’n destun pryder neu ai mater o fod wedi dod o hyd i’r boblogaeth guddiedig ydyw?

Wrth gynnal ymchwil ym maes gofalwyr ifanc, mae cael darlun clir o’r niferoedd o ofalwyr ifanc wedi peri trafferth ers degawdau.  Yn grŵp lleiafrifol, nid yw’r setiau data mawr sydd eu hangen i gynhyrchu amcangyfrifon dibynadwy wedi bod ar gael bob amser, ac nid yw dulliau amgen wedi llwyddo i oresgyn problemau’n ymwneud â stigma… Read More

Cynhadledd Gwaith Cymdeithasol a Dadansoddi Sgyrsiau 2023 – cofrestru ar agor

Mae Prifysgolion Caerdydd, Bryste, Caeredin, Loughborough ac Universitet Uppsala yn eich gwahodd i fynychu’r drydedd Gynhadledd Gwaith Cymdeithasol a Dadansoddi Sgyrsiau flynyddol sy’n digwydd ar 16 Mawrth 2023 (ar-lein), 9.45am – 4.15pm. Bydd yn gyfle i gyfnewid canfyddiadau ymchwil o wahanol leoliadau sefydliadol, cenedlaethol, a diwylliannol, ac fe fydd yn fan cyfarfod ar gyfer academyddion,… Read More

Canolfan ymchwil CASCADE Prifysgol Caerdydd i werthuso cynllun trosglwyddo arian parod arloesol 

Bydd un o gynlluniau trosglwyddo arian gwrthdlodi mwyaf uchelgeisiol y byd yn cael ei werthuso gan dîm aml-sefydliad dan arweiniad un o brif ganolfannau ymchwil gofal cymdeithasol y DU, sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd Canolfan Ymchwil a Datblygiad Gofal Cymdeithasol Plant CASCADE yn arwain yr ymchwil ynghyd ag academyddion o Goleg y Brenin… Read More

Cinio Nadolig Caerdydd

Mae hi’n ddeufis tan y Nadolig ac mae rhai gwirfoddolwyr yng Nghaerdydd yn gwneud cynlluniau i atal unigrwydd ymysg rhai oedolion ifanc fydd ddim yn treulio Dydd Nadolig gyda’u teuluoedd. Mae apêl yn cael ei lansio heddiw (24 Hydref) ar gyfer Cinio Nadolig Caerdydd. Bydd Cinio Nadolig Caerdydd yn cynnig bwyd, anrhegion, gweithgareddau a  chwmni i bobl ifanc sydd â phrofiad gofal yng Nghaerdydd a’r cyffiniau ar ddydd Nadolig 2022.  Read More

Cyhoeddi’r drydedd Gynhadledd flynyddol ar-lein ynghylch Dadansoddi Sgwrs a Gwaith Cymdeithasol

Mae Cascade yn falch iawn o gyhoeddi ein bod yn cynnal y drydedd Gynhadledd flynyddol ar-lein ynghylch Dadansoddi Sgwrs a Gwaith Cymdeithasol, ar 16 Mawrth 2023. Cynhelir gwaith cymdeithasol yn aml iawn trwy sgyrsiau, rhwng grwpiau o weithwyr cymdeithasol, rhwng gweithwyr cymdeithasol a phobl broffesiynol eraill ac wrth gwrs rhwng gweithwyr cymdeithasol a phobl sy’n… Read More

CASCADE yn lansio adroddiad Reframing Childhood yr Academi Brydeinig

Ar 6 Hydref bu’r Athro Sally Holland yn cadeirio ac yn cynnal achlysur i lansio adroddiad terfynol Rhaglen Polisi Plentyndod yr Academi Brydeinig yn adeilad Spark|Sbarc. Roedd y rhaglen wedi canfod gwahaniaethau sylweddol ar draws gwledydd y DU o ran sut mae llywodraethau’n deall plentyndod ac yn datblygu polisïau. Mae’r ffyrdd o roi hawliau plant… Read More

Lansio CLASS Cymru

Ar 26 Hydref, yn rhan o Wythnos Genedlaethol Ymadawyr Gofal 2022, bydd rhwydwaith CLASS Cymru a CASCADE yn lansio gwefan newydd o’r enw CLASS Cymru. Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i bobl ifanc a fu o dan ofal a’r rhai sy’n eu helpu i bontio i addysg uwch. Mae CLASS Cymru (Y… Read More