Croeso Elaine

Elaine yw fy enw i a dechreuais yn CASCADE ddiwedd mis Mawrth. Fy rôl i yw cefnogi cyfranogiad pobl sydd â phrofiad o ddefnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol mewn ymchwil. Byddaf yn gwneud hyn drwy weithio gyda phobl ifanc a rhieni. Mae’r grwpiau’n cynghori ar wahanol gamau ymchwil, er mwyn sicrhau ei fod yn berthnasol, yn… Read More

Y 4C

Teimlai pobl ifanc y dylai gofalwyr wybod beth yn union y mae person ifanc wedi bod yn delio ag ef ynghyd â’u hoff a’u cas bethau a sut i ofalu a chyfathrebu â phobl ifanc. Roeddent yn teimlo y dylai gofalwyr fod yn garedig, yn hapus ac yn ysgogol. O ran yr hyn y dylai… Read More

Negeseuon allweddol

Rydym wedi gwneud llawer o gynnydd o ran rhannu’r siarter ar draws Cymru ac yn ehangach, mae rhai o’r uchafbwyntiau’n cynnwys:  Prosiect Negeseuon Allweddol   Yn y rhan newydd hon o’r prosiect, a ddechreuwyd ym mis Ionawr 2022, rydym wedi partneru gyda Voices From Care Cymru, NYAS Project Unity a grŵp Ohana o LA Swydd Hertford.… Read More

Gwneud synnwyr o’r cynydd yn nifer y gofalwyr ifanc – a yw’n destun pryder neu ai mater o fod wedi dod o hyd i’r boblogaeth guddiedig ydyw?

Wrth gynnal ymchwil ym maes gofalwyr ifanc, mae cael darlun clir o’r niferoedd o ofalwyr ifanc wedi peri trafferth ers degawdau.  Yn grŵp lleiafrifol, nid yw’r setiau data mawr sydd eu hangen i gynhyrchu amcangyfrifon dibynadwy wedi bod ar gael bob amser, ac nid yw dulliau amgen wedi llwyddo i oresgyn problemau’n ymwneud â stigma… Read More

Cynhadledd Gwaith Cymdeithasol a Dadansoddi Sgyrsiau 2023 – cofrestru ar agor

Mae Prifysgolion Caerdydd, Bryste, Caeredin, Loughborough ac Universitet Uppsala yn eich gwahodd i fynychu’r drydedd Gynhadledd Gwaith Cymdeithasol a Dadansoddi Sgyrsiau flynyddol sy’n digwydd ar 16 Mawrth 2023 (ar-lein), 9.45am – 4.15pm. Bydd yn gyfle i gyfnewid canfyddiadau ymchwil o wahanol leoliadau sefydliadol, cenedlaethol, a diwylliannol, ac fe fydd yn fan cyfarfod ar gyfer academyddion,… Read More

Canolfan ymchwil CASCADE Prifysgol Caerdydd i werthuso cynllun trosglwyddo arian parod arloesol 

Bydd un o gynlluniau trosglwyddo arian gwrthdlodi mwyaf uchelgeisiol y byd yn cael ei werthuso gan dîm aml-sefydliad dan arweiniad un o brif ganolfannau ymchwil gofal cymdeithasol y DU, sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd Canolfan Ymchwil a Datblygiad Gofal Cymdeithasol Plant CASCADE yn arwain yr ymchwil ynghyd ag academyddion o Goleg y Brenin… Read More

TRIUMPH Fest

Dyluniwyd ‘TRIUMPH Fest’ yng Nghaeredin fel cyfle i ddod â phobl ifanc, llunwyr polisi ac ymchwilwyr ynghyd i rannu dysgu am iechyd meddwl pobl ifanc. Roedd yn ddigwyddiad deuddydd a ddyluniwyd ac a arweiniwyd gan Grŵp Cynghori Ieuenctid TRIUMPH. Roedd yn cynnwys cyflwyniadau a stondinau a oedd yn tynnu sylw at y gwaith mae pobl… Read More

Cinio Nadolig Caerdydd

Mae hi’n ddeufis tan y Nadolig ac mae rhai gwirfoddolwyr yng Nghaerdydd yn gwneud cynlluniau i atal unigrwydd ymysg rhai oedolion ifanc fydd ddim yn treulio Dydd Nadolig gyda’u teuluoedd. Mae apêl yn cael ei lansio heddiw (24 Hydref) ar gyfer Cinio Nadolig Caerdydd. Bydd Cinio Nadolig Caerdydd yn cynnig bwyd, anrhegion, gweithgareddau a  chwmni i bobl ifanc sydd â phrofiad gofal yng Nghaerdydd a’r cyffiniau ar ddydd Nadolig 2022.  Read More

Cyrraedd am y sêr: Modelau rôl â phrofiad o ofal

Fel rhan o Grŵp Rhieni a rhwydwaith CASCADE rydym wedi cynnig y cyfle i aelodau gyfrannu at flogiau os hoffent wneud hynny. Bydd y rhain yn straeon, negeseuon neu flaenoriaethau ymchwil o’u safbwynt nhw. Gobeithiwn y bydd hyn yn digwydd yn rheolaidd ym mlog CASCADE ac y bydd yn ffordd arall i ni roi llais i’r rhai sydd â phrofiad byw o ofal cymdeithasol plant. Read More