Gadael yr uned cyfeirio disgyblion: Edrych ar bontio a chyrchfannau ôl-16 pobl ifanc â phrofiad o ofal ledled Cymru

Fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol cymwysedig, rwyf i wedi bod â diddordeb erioed mewn gweithio gyda phobl ifanc sy’n cael trafferth gydag addysg ffurfiol, ac sydd ar y cyrion neu heb gynrychiolaeth ddigonol mewn ymchwil. Ar gyfartaledd, mae’n hysbys yn eang fod addysg yn anodd i lawer o blant mewn gofal. Yr hyn nad yw’n… Read More

Adroddiad newydd wedi’i gyhoeddi ar Schwartz Rounds yn cael ei dreilau yn gofal cymdeithasol

Mae’n bleser gan Cascade gyhoeddi adroddiad y mae Dr David Wilkins wedi bod yn gweithio arno ers 24 mis. Cyhoeddwyd Treial Rheoledig ar Hap o Rowndiau Schwartz gan ganolfan Gofal Cymdeithasol Plant sy’n Gweithio.Archwiliwyd i mewn i hyn drwy weithio gydag un ar ddeg o awdurdodau lleol, rydym ni wedi neilltuo dros 2000 o aelodau… Read More

Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2021: Dysgu ac Edrych i’r Dyfofol

Mae cofrestru ar gyfer cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar 14 Hydref ar agor nawr!  Thema’r digwyddiad eleni yw dysgu ac edrych ymlaen ac ar ôl llwyddiant digwyddiad y llynedd, bydd hi’n ddiwrnod cwbl ddigidol unwaith eto. Mae sesiynau gwych wedi’u trefnu ar bynciau pwysig gan gynnwys: Ymchwil iechyd a gofal: dysgu o’r pandemig;… Read More

Adroddiad newydd wedi’i gyhoeddi yn arholi yr effaith Rhestr Wirio

Pa gwestiwn sydd dan sylw yn yr astudiaeth hon? Archwiliodd ein hastudiaeth effaith ymyrraeth rhestr wirio ar alluoedd gweithwyr cymdeithasol i ragweld (pa mor dda y gallent ragweld tebygolrwydd gwahanol ddigwyddiadau a chanlyniadau) a rhagfarn cadarnhau (i ba raddau yr oedd ymatebwyr yn ceisio gwybodaeth i gadarnhau, yn hytrach herio, eu barn gyfredol) . Gallwch weld copi… Read More

Adroddiadau newydd yn archwilio ac yn adolygu arferion ym maes atal trais ieuenctid

Mae CASCADE yn falch iawn o fod wedi cael eu comisiynu gan Uned Atal Trais Cymru i gynnal dau adolygiad o dystiolaeth: mapio’r ffactorau risg a’r ymyriadau ar gyfer atal trais ymhlith pobl ifanc, a rhoi dulliau cyd-gynhyrchu ar waith mewn gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r adroddiadau hyn yn amlinellu dulliau ac ymyriadau ar sail tystiolaeth ar… Read More

Newid Cynadleddau Gwarchod Plant am Gynadleddau Grŵp Teuluol

Dros y ddau ddegawd diwethaf yn y DU ac mewn mannau eraill, mae pwysigrwydd cynnwys plant, pobl ifanc a rhieni yn y broses o wneud penderfyniadau gwaith cymdeithasol wedi’i gydnabod yn gynyddol. O gael eu galluogi a’u cefnogi i gymryd rhan, gall plant, pobl ifanc a rhieni chwarae rhan hanfodol wrth gynllunio a chyflenwi gwasanaethau.… Read More

Croeso i Dr Heather Taussig

Mae Dr Heather Taussig, ymchwilydd o’r Unol Daleithiau ym maes gofal cymdeithasol i blant, wedi ymuno â CASCADE am 4 mis ar gymrodoriaeth Fulbright. Mae Dr Taussig yn Athro yn Ysgol Gwaith Cymdeithasol Graddedigion Prifysgol Denver ac yn athro atodol yng Nghanolfan Kempe ar gyfer Atal a Thrin Cam-drin ac Esgeuluso Plant. Mae Taussig yn bwriadu cynnal ymchwil ar y… Read More