Prosiectau Ymchwil Presennol CASCADE

Gwerthusiad dulliau cymysg o eiriolaeth rhieni yng Nghymru

Gwerthusiad dulliau cymysg o eiriolaeth rhieni yng Nghymru

Eiriolaeth rhieni yng Nghymru: Gwerthusiad Dulliau Cymysg o’i Effeithiolrwydd wrth Gefnogi Rhieni Ar hyn o bryd Cymru sydd â’r gyfran uchaf o blant mewn gofal ymhlith gwledydd y DU, ac mae’n flaenoriaeth polisi gan Lywodraeth Cymru i ostwng nifer y plant mewn gofal. Mae’r potensial ar gyfer gwasanaethau eiriolaeth rhieni (PA) i helpu i gyflawni’r… Read More
Anghydraddoldebau ethnig a chrefyddol mewn gwasanaethau cymdeithasol plant yng Nghymru: Patrymau a deilliannau

Anghydraddoldebau ethnig a chrefyddol mewn gwasanaethau cymdeithasol plant yng Nghymru: Patrymau a deilliannau

Trosolwg Gan ddefnyddio data gweinyddol cysylltiedig mewn gofal cymdeithasol, addysg ac iechyd, bydd yr astudiaeth hon, am y tro cyntaf, yn cynhyrchu tystiolaeth feintiol y mae mawr ei hangen ar y profiad nad oes llawer o wybodaeth yn ei gylch o blant/teuluoedd lleiafrifoedd ethnig a chrefyddol sy’n derbyn cymorth gwasanaethau cymdeithasol. Hyd yma, prin yw’r… Read More
Anghydraddoldebau Lles Plant yng Nghymru: Ymarfer ac Atal

Anghydraddoldebau Lles Plant yng Nghymru: Ymarfer ac Atal

Mae’r astudiaeth yn archwilio’r berthynas rhwng tlodi ac ymarfer gwaith cymdeithasol, drwy archwilio sut mae gweithwyr cymdeithasol yn deall ac yn cydnabod tlodi fel rhan o’u hasesiadau a’u gwaith yn gwneud penderfyniadau gyda theuluoedd.  Arwain Ymchwilio i’r berthynas rhwng tlodi ac anghydraddoldeb cymdeithasol ac ymyriadau lles plant, fel dod yn blant sy’n ‘derbyn gofal’ neu… Read More
ASPIRE

ASPIRE

Prosiect yw hwn i edrych ar anghenion addysgol plant yng Nghymru sydd â rhiant yn y carchar, gyda’r nod o greu enghraifft o arfer da. Yn benodol, mae’r prosiect i adolygu’r prosiect Parth Ysgol presennol yng Ngharchar Parc, yn ogystal â chasglu gwybodaeth am gymorth arall sydd ar gael i blant yng Nghymru sydd â rhiant yn y carchar.
Beth yw canlyniadau’r gwasanaeth ar gyfer plant sydd wedi’u hecsbloetio’n droseddol?

Beth yw canlyniadau’r gwasanaeth ar gyfer plant sydd wedi’u hecsbloetio’n droseddol?

Funded by Health and Care Research Wales, this two-year project builds on the findings from the study, ‘County lines: a co-ordinated Welsh community response to child criminal exploitation’. Trosolwg Mae camfanteisio troseddol ar blant yn cyfeirio at blant a phobl ifanc sy’n cael eu gorfodi neu’u twyllo i mewn i weithgarwch troseddol er budd personol… Read More
Cefnogi rhieni a gofalwyr sy’n perthyn: gwerthusiad o wasanaeth Cadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd Barnardo’s/ Sir Fynwy

Cefnogi rhieni a gofalwyr sy’n perthyn: gwerthusiad o wasanaeth Cadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd Barnardo’s/ Sir Fynwy

Gwerthusiad o’r gwasanaethau cefnogol a gynigir i deuluoedd yn Sir Fynwy gyda’r nod o gryfhau teuluoedd sydd o dan orchymyn gofal neu Orchymyn Gwarchodaeth Arbennig (SGO) ar hyn o bryd.   Arolwg Mae’r prosiect hwn yn werthusiad 12 mis o wasanaethau cefnogol a gynigir i deuluoedd yn Sir Fynwy. Mae gwasanaethau’n cael eu cynnig gan dîm… Read More