Dydd Mawrth11eg o Orffennaf ymwelodd pump o bobl ifanc ysbrydoledig â SPARK i rannu première eu dwy ffilm a gydgynhyrchwyd yn archwilio effaith Camfanteisio’n Droseddol ar Blant. CASCADE oedd yn cynnal y digwyddiad ac roedd grŵp bach o westeion gwadd o amrywiaeth o sefydliadau cysylltiedig yn bresennol. Ymhlith y partneriaid roedd: Uned Atal Trais, Heddlu De Cymru, Cyngor Abertawe, Academi Cyfryngau Cymru, Ambiwlans Cymru ac eraill.

Mae’r ffilmiau’n rhan o’r pecynnau cymorth a gynhyrchwyd ar y cyd a ddatblygwyd ar gyfer prosiect Dr Nina Maxwell a ariannwyd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru o’r enw, ‘Camfanteisio ar Blant yn Droseddol yng Nghymru’. 

Maent wedi’u datblygu i godi ymwybyddiaeth o beryglon a chanlyniadau perthnasoedd niweidiol. Maent yn cyd-fynd ag adnoddau eraill sydd ar gael trwy ei gwefan. https://complexsafeguardingwales.org/

Un o’r negeseuon allweddol gan bobl ifanc i ddod o’r ymchwil, oedd y dylid gwneud mwy i godi ymwybyddiaeth o realiti cymryd rhan mewn troseddoldeb. Yn hytrach na chlywed gan athrawon, roedd pobl ifanc eisiau clywed gan bobl y gallen nhw uniaethu â nhw ac yn bwysicach fyth, pobl â phrofiadau byw a oedd yn deall sut beth yw tyfu i fyny yng Nghymru ac wynebu’r perthnasoedd hyn nad ydynt yn iach.  O hyn y daeth syniad Nina i ddatblygu’r ffilmiau hyn. 

Mewn partneriaeth ag awdurdod lleol Abertawe ac wedi’i gynhyrchu gan James Button Film cawsom y fraint o weithio gyda 5 person ifanc gwych. Fe wnaethon nhw ddatblygu’r cynllun ar gyfer y ffilmiau a’r negeseuon roedden nhw eisiau eu rhannu ynddynt. Fe benderfynon nhw wneud dwy ffilm wahanol i rannu dau bersbectif gwahanol, yn gyntaf i dynnu sylw at brofiadau pobl ifanc sy’n ymwneud yn uniongyrchol â throseddoldeb ac yna’n ail, profiad eu ffrindiau a’u teuluoedd a’r effaith arnyn nhw.  

I arddangos y ffilmiau hyn, cynhaliodd CASCADE première ffilm ym Mharc Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd. Agorwyd y digwyddiad gan Damian Rees, Prif Swyddog Diogelu mewn perthynas â Llinellau Sirol a Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CSE), a roddodd rywfaint o gefndir i ni ynghylch pam mae’r ffilmiau hyn yn bwysig. Diolchodd Damian i’r bobl ifanc am roi o’u hamser, gan gydnabod bod hwn yn ddarn mawr o waith a oedd yn cynnwys siarad am brofiadau anodd ac weithiau gofidus.

Curtis Cana yw’r Cydlynydd gwaith ieuenctid yng Nghyngor Abertawe. Bu’n allweddol wrth gefnogi’r Bobl Ifanc i ymgysylltu â’r prosiect ac fe gyflwynodd y ffilmiau.

“Mae bod yn rhan o’r prosiect ffilm hwn wedi bod yn fuddiol iawn i ni fel gweithwyr ieuenctid a’r bobl ifanc. Fel Gweithwyr Ieuenctid credaf ei fod wedi rhoi llawer i ni feddwl amdano yn y gwaith yr ydym yn ei wneud i gefnogi pobl ifanc sy’n ymwneud â throseddoldeb a hefyd y bobl ifanc y mae troseddoldeb eu cyfoedion, eu ffrindiau a’u teuluoedd yn effeithio arnynt. 

I’r bobl ifanc, mae’r sgyrsiau rydyn ni wedi’u cael gyda nhw ynglŷn â’r darn hwn o waith wedi ein galluogi ni i feithrin perthnasoedd cryf gyda nhw yn seiliedig ar ymddiriedaeth a dealltwriaeth ac wedi ein galluogi ni i helpu i’w diogelu nhw ac eraill, ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb y partneriaethau sy’n ymwneud â’r darn hwn o waith”

Curtis Cana

Roedd y ffilmiau yn bwerus a gadawodd effaith wirioneddol ar y gynulleidfa. Rydyn ni nawr yn awyddus i wneud yn siŵr bod gwaith caled y bobl ifanc yn cael ei ddefnyddio’n dda ac yn gallu cael effaith ledled Cymru a’r DU. Bydd y ffilmiau hyn ar gael ar gais arbennig, i ysgolion, darpariaeth amgen a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc. I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect a’r holl ganlyniadau ewch i https://complexsafeguardingwales.org/. I holi am fynediad i’r ffilmiau cysylltwch â, Maxwelln2@caerdydd.ac.uk

Hoffem fynegi diolch mawr am waith caled, ymrwymiad, dewrder a chyfrifoldeb y Bobl Ifanc. Ni allai dim o hyn fod wedi digwydd hebddynt.