Ym mis Mai, cynullodd Tîm Cynnwys y Cyhoedd CASCADE gyfarfod o’r Bwrdd Cynnwys i adolygu a dadansoddi ein Hadroddiad Rhanddeiliaid CASCADE diweddaraf. Mae’r blog hwn yn tynnu sylw at drafodaethau allweddol, mewnwelediadau a chanlyniadau y cyfarfod hwnnw.

Ein Bwrdd Cynnwys yw bwrdd llywodraethu profiad byw strategol CASCADE. Prif swyddogaeth y byrddau yw ein dal yn atebol, darparu craffu, nodi meysydd i’w gwella, a chryfhau ein perthynas â’n rhanddeiliaid cyhoeddus, proffesiynol ac ariannol.

Sefydlwyd y bwrdd yn wreiddiol i ddarparu llywodraethu strategol ar gyfer ein ‘Tîm Cynnwys y Cyhoedd’ yn unig, ond rydym bellach yn trosglwyddo cylch gwaith a goruchwyliaeth y byrddau i gwmpasu CASCADE yn ei gyfanrwydd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i’r bwrdd ac i CASCADE lle rydym wedi ymrwymo i gynnwys y rhai sydd â phrofiad byw, sy’n ystyrlon ar draws pob lefel o’n gwaith.

Mae’n cynnwys naw aelod bwrdd o:

  • ein canolfan ymchwil,
  • gweithwyr yn y Gwasanaethau Cymdeithasol, neu sy’n gysylltiedig â nhw,
  • ac oedolion a phobl ifanc sydd â phrofiad byw o ymyriadau’r Gwasanaethau Cymdeithasol sydd wedi gweithio gyda ni o’r blaen.

Yn yr achos hwn, roedd gennym hefyd Leoliad Profiad Gofal. Roeddent yn bresennol fel rhan o Gynllun Dechrau Disglair Cyngor Caerdydd. Nod y cynllun yw rhoi lleoliadau profiad gwaith i Bobl Ifanc â Phrofiad Gofal.

“Rydw i wir yn mwynhau gweithio gyda CASCADE, mae’n wych bod yn wirfoddolwr a gallu gweld gwaith o’r ystafell fwrdd ar waith wyneb yn wyneb. Rydw i wedi dysgu llawer am sut mae sefydliadau’n gweithio a bod ein barn ni wir yn cyfrif. Nid ydym yno i dicio blwch yn unig. Mae ein barn a’n profiadau wir yn helpu i annog a chyfoethogi’r gwaith”

Dyfyniad gan un o aelodau ein Bwrdd Arbenigwyr-drwy-Brofiad.

Mae ein Hadroddiad Rhanddeiliaid yn grynodeb o’r gwaith ymchwil a datblygu yn ein canolfan. Mae uchafbwyntiau’r adroddiad yn cynnwys llwyddiant parhaus o ran cipio grantiau a chyflawni prosiectau.

Yn ystod y cyfarfod, ymchwiliodd y Bwrdd Cynnwys yn ddwfn i adroddiad y rhanddeiliaid, gan ganolbwyntio ar yr iaith a ddefnyddiwyd, arddull yr ysgrifennu, y cynnwys gweledol, tystebau, a’r hierarchaethau ymhlyg yn y dyluniad – ymhlith meysydd eraill.

Fodd bynnag, roedd hefyd yn foment lle roeddem yn gallu myfyrio ar ein cyflawniadau o’r flwyddyn flaenorol a’u dathlu. Yn benodol, ynghylch y meysydd lle gallem ni ddangos gwerth Cynnwys y Cyhoedd.

Bydd ein cyfarfod nesaf ym mis Medi lle byddwn yn canolbwyntio ar archwilio syniadau datblygu CASCADE yn y dyfodol gyda chyfarwyddwr CASCADE, yr Athro Donald Forrester.