Grŵp Cynghori ar Ymchwil a Pholisi Gofalwyr sy’n Berthnasau   

Mae CASCADE wedi ymrwymo i gynnwys llais profiad byw ar draws ei waith ymchwil. Mae tîm Cynnwys y Cyhoedd ( https://cascadewales.org/engagement/public-involvement/) yn CASCADE bob amser yn chwilio am ffyrdd o gynnwys ystod ehangach o leisiau. Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r bartneriaeth newydd gyffrous hon ag AFKA Cymru ( https://afkacymru.org.uk/ ) a Kinship Cymru ( https://kinship.org.uk/ )… Read More

Hyfforddiant Dulliau Ymchwil

Yn CASCADE mae gennym ymrwymiad i gynnwys pobl sydd â phrofiad byw o wasanaethau cymdeithasol plant yn ein hymchwil. Credwn fod hyn yn rhan hanfodol o gynhyrchu ymchwil berthnasol ac effeithiol. Fodd bynnag, gall fod yn anodd i oedolion a phobl ifanc gyfrannu a deall yr hyn a wnawn mewn ymchwil. Mae pontio’r bwlch hwnnw… Read More

Première ffilm: Perthnasoedd niweidiol a throsedd 

Dydd Mawrth11eg o Orffennaf ymwelodd pump o bobl ifanc ysbrydoledig â SPARK i rannu première eu dwy ffilm a gydgynhyrchwyd yn archwilio effaith Camfanteisio’n Droseddol ar Blant. CASCADE oedd yn cynnal y digwyddiad ac roedd grŵp bach o westeion gwadd o amrywiaeth o sefydliadau cysylltiedig yn bresennol. Ymhlith y partneriaid roedd: Uned Atal Trais, Heddlu De Cymru,… Read More

Blog Cyfranogiad Mai 23

Ein Bwrdd Cynnwys yw bwrdd llywodraethu profiad byw strategol CASCADE. Prif swyddogaeth y byrddau yw ein dal yn atebol, darparu craffu, nodi meysydd i’w gwella, a chryfhau ein perthynas â’n rhanddeiliaid cyhoeddus, proffesiynol ac ariannol. Sefydlwyd y bwrdd yn wreiddiol i ddarparu llywodraethu strategol ar gyfer ein ‘Tîm Cynnwys y Cyhoedd’ yn unig, ond rydym… Read More

Croeso Elaine

Elaine yw fy enw i a dechreuais yn CASCADE ddiwedd mis Mawrth. Fy rôl i yw cefnogi cyfranogiad pobl sydd â phrofiad o ddefnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol mewn ymchwil. Byddaf yn gwneud hyn drwy weithio gyda phobl ifanc a rhieni. Mae’r grwpiau’n cynghori ar wahanol gamau ymchwil, er mwyn sicrhau ei fod yn berthnasol, yn… Read More

Y 4C

Teimlai pobl ifanc y dylai gofalwyr wybod beth yn union y mae person ifanc wedi bod yn delio ag ef ynghyd â’u hoff a’u cas bethau a sut i ofalu a chyfathrebu â phobl ifanc. Roeddent yn teimlo y dylai gofalwyr fod yn garedig, yn hapus ac yn ysgogol. O ran yr hyn y dylai… Read More

Negeseuon allweddol

Rydym wedi gwneud llawer o gynnydd o ran rhannu’r siarter ar draws Cymru ac yn ehangach, mae rhai o’r uchafbwyntiau’n cynnwys:  Prosiect Negeseuon Allweddol   Yn y rhan newydd hon o’r prosiect, a ddechreuwyd ym mis Ionawr 2022, rydym wedi partneru gyda Voices From Care Cymru, NYAS Project Unity a grŵp Ohana o LA Swydd Hertford.… Read More

Y Daith hyd yn hyn yn gyd-ymchwilydd – cymryd rhan

Rwy’n un o’r aelodau a sefydlodd y Bwrdd Cynghori Teuluoedd (grŵp FAB), yn Camden yn 2014 a deuthum yn gydlynydd y grŵp FAB yn ddiweddar, yn aelod lleyg o Bartneriaeth Diogelu Plant Camden, ac yn Eiriolwr hyfforddedig dros Rieni ar gyfer Cynadleddau Amddiffyn Plant. Rwyf hefyd yn Ymgyrchydd dros Berthnasoedd ac yn hyrwyddo Cynadleddau Grwpiau Teuluol, Eiriolaeth dros Rieni, Cyfranogiad Rhieni, ac yn defnyddio fy mhrofiad trwy berthnasoedd a gweithio ar y cyd ag eraill i gyflawni newid cymdeithasol. Read More

Gweithdai Cydgynhyrchu Family VOICE

Mae prosiect Family Voice wedi bod yn brysur yn trefnu gweithdai cydgynhyrchu yn Camden ac yng Ngogledd Cymru.

Delyth yw fy enw i a fi yw’r Ymchwilydd Cymheiriaid yng Ngogledd Cymru, gyda chefnogaeth Y Bont. Rwyf wedi bod yn gwahodd teuluoedd o Ogledd Cymru sydd wedi cael profiad o fynychu Cynhadledd Grŵp Teulu i ymuno â’r prosiect. Mae’r teuluoedd wedi bod yn rhoi adborth ar y Broses Grwpiau Teuluol, gan drafod paratoi, cynnwys, a’r canlyniadau o’u safbwynt nhw. Read More