Digwyddiad lledaenu gwybodaeth am adolygiad thematig CPR

Digwyddiad ExChange Arolwg Digwyddiad a gynhaliwyd ar 2 Mehefin 2020, wedi’i recordio ymlaen llaw, 502 o ymweliadau. Gweithgareddau a Dulliau Cyflwyno canfyddiadau astudiaeth amlddisgyblaethol yn dadansoddi 20 Adolygiad Ymarfer Plant a gynhaliwyd yng Nghymru. Canfyddiadau Amrywiaeth o ffactorau yn ymwneud â llais y plentyn, trawsnewidiadau a gweithio amlddisgyblaethol Person Arweiniol Prif Ymchwilydd Alyson Rees Staff… Read More

Gwerthusiad o gyflwyno Meithrin Lles ar draws Cymru

Astudiaeth ddilynol o raglen hyfforddi a model mentora gofalwyr maeth wedi’i gynllunio i gefnogi plant mewn gofal maeth Arolwg Gwerthuso Maethu Lles Gweithgareddau a Dulliau Arsylwadau o ddosbarthiadau meistr, arolwg, cyfweliadau, astudiaeth achos. Canfyddiadau Dim eto Person Arweiniol Prif Ymchwilydd Alyson Rees Staff Academaidd Staff Academaidd Bridget Handley Gwybodaeth Cysylltiedig Cyllidwyr Fostering Network Dogfennau Cysylltiedig… Read More

Ysgoloriaeth PhD Syrthio Drwy’r Bylchau

PhD Arolwg Astudiaeth o brofiadau pobl ifanc â phrofiad o ofal o lywio gwasanaethau iechyd meddwl. Gweithgareddau a Dulliau Cyfweld â phobl ifanc â phrofiad o ofal, gofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol Canfyddiadau Dim Eto Person Arweiniol Prif Ymchwilydd Alyson Rees Staff Academaidd Staff Academaidd Jen Lyttleton-Smith Gwybodaeth Cysylltiedig Cyllidwyr WSSCR

Gwerthusiad o ‘Together a Chance’

Nod y prosiect yw lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal pan fydd mam yn mynd i’r carchar Arolwg Gwerthusiad o gael gweithiwr cymdeithasol mewn dau garchar i fenywod – Eastwood Park a Send.  Gweithgareddau/Dulliau Cyfweld – gweithwyr cymdeithasol, menywod sy’n ofalwyr, plant, adolygu ffeiliau achos, datblygu model rhesymeg a phecyn cymorth. Canfyddiadau Dim Eto… Read More

Deall y ffordd y caiff polisi gofal cymdeithasol plant yng Nghymru ei rhoi ar waith: astudiaeth o’r canllawiau newydd am gam-fanteisio ar blant yn rhywiol

Rydym yn ceisio deall yr hwyluswyr a’r rhwystrau i roi polisi amddiffyn plant ar waith yn effeithiol drwy edrych yn fanwl ar sut y gweithredir canllawiau newydd cam-fanteisio at blant yn rhywiol (CSE) Llywodraeth Cymru yn ymarferol.   Arolwg Diben canolog yr astudiaeth yw dod i ddeall sut mae gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol allweddol yn deall… Read More

Cefnogi rhieni i chwarae rhan ystyrlon wrth wneud penderfyniadau: Gwerthusiad o brosiect eiriolaeth rhieni Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) Cymru

Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru (NYAS) yn gweithio gyda Chaerffili ers mis Ebrill 2017 i ddarparu eiriolwyr i rieni. Yn 2020 dyfarnwyd cyllid i NYAS gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaethau eiriolaeth ar draws Gwent. Rydym yn dymuno cynnal gwerthusiad manwl o’r gwasanaeth. Bydd hyn yn rhoi dealltwriaeth glir inni o sut mae’r Rhaglen… Read More

Gwreiddio dull gweithredu adferol mewn gwasanaeth arloesol sy’n darparu cefnogaeth ddwys i blant a theuluoedd a chanolfan gymunedol wedi’i chyd-gynhyrchu

Cyd-gynhyrchu’r CUBE Arolwg Gwasanaeth amlasiantaeth cymunedol yw’r CUBE sy’n darparu cefnogaeth i deuluoedd yn ardal un awdurdod lleol yng Nghymru.  Mae CUBE yn darparu gwasanaeth cefnogaeth ddwys sydd wedi’i gyd-gynhyrchu ar sail tystiolaeth i deuluoedd yn y gymuned y mae’n ei gwasanaethu ac ar ei chyfer. Nodwyd natur y gwasanaethau a gynigir yn sgil ymgynghori… Read More

Cefnogi Rhieni mewn gofal ac wrth ei adael: #NegeseuoniRieniCorfforaethol

Cefnogi rhieni sydd â phrofiad o ofal  Arolwg Nodau’r prosiect hwn yw herio stigma, gwahaniaethu a deilliannau gwael i rieni ifanc mewn gofal ac yn gadael gofal.  Bydd y prosiect yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc a rhanddeiliaid allweddol eraill i ystyried a hyrwyddo arfer da i rieni mewn gofal ac yn gadael gofal.  Gweithgareddau a… Read More

Dyfodol Gofalwyr Di-dâl yng Nghymru

Mae’r astudiaeth hon yn asesu effaith gymdeithasol, economaidd, emosiynol a pherthynas y pandemig COVID-19 ar ofalwyr di-dâl, ac yn ystyried sut y gellir cefnogi gofalwyr o’r fath yn well trwy gydol amodau pandemig ac yn y dyfodol yng Nghymru. Arolwg Mae gofalwyr di-dâl yn darparu cefnogaeth a gofal hanfodol i aelodau teulu neu ffrindiau sy’n… Read More