Cysylltu data arolygon a data gweinyddol i wella’r ddealltwriaeth o fathau o ymddygiad peryglus a’r ffactorau amddiffyn posibl o ran plant sy’n derbyn gofal cymdeithasol: Astudiaeth dichonolrwydd.

Bydd y prosiect hwn yn cynnig dealltwriaeth fwy cynnil a rhyngadrannol o amrywiaeth o ymddygiadau peryglus ymhlith pobl ifanc, gyda phwyslais arbennig ar blant sy’n derbyn gofal a chymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol.  Arolwg Bob dwy flynedd, mae’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion, dan arweiniad DECIPHer, yn arolygu mwy na 100,000 o bobl ifanc 11… Read More

Cynadledda grŵp teuluol i blant a theuluoedd: Gwerthuso gweithrediad, cyd-destun ac effeithiolrwydd (Family VOICE)

Family VOICE  Arolwg Cynhadledd Grŵp Teuluol (CGT) yw cyfarfod lle mae’r teulu ehangach yn trafod plant sydd angen eu cefnogi a’u diogelu ac yn penderfynu ar gynllun ar gyfer gofalu amdanyn nhw.   Nod astudiaeth Family VOICE yw gwella dealltwriaeth o ansawdd ac effeithiolrwydd cynadleddau grŵp teuluol. Dyma’r cwestiynau ymchwil:  Pa mor eang mae Cynadleddau Grŵp… Read More

Gwerthusiad o gyflwyno Meithrin Lles ar draws Cymru

Astudiaeth ddilynol o raglen hyfforddi a model mentora gofalwyr maeth wedi’i gynllunio i gefnogi plant mewn gofal maeth Arolwg Gwerthuso Maethu Lles Gweithgareddau a Dulliau Arsylwadau o ddosbarthiadau meistr, arolwg, cyfweliadau, astudiaeth achos. Canfyddiadau Dim eto Person Arweiniol Prif Ymchwilydd Alyson Rees Staff Academaidd Staff Academaidd Bridget Handley Gwybodaeth Cysylltiedig Cyllidwyr Fostering Network Dogfennau Cysylltiedig… Read More

Ysgoloriaeth PhD Syrthio Drwy’r Bylchau

PhD Arolwg Astudiaeth o brofiadau pobl ifanc â phrofiad o ofal o lywio gwasanaethau iechyd meddwl. Gweithgareddau a Dulliau Cyfweld â phobl ifanc â phrofiad o ofal, gofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol Canfyddiadau Dim Eto Person Arweiniol Prif Ymchwilydd Alyson Rees Staff Academaidd Staff Academaidd Jen Lyttleton-Smith Gwybodaeth Cysylltiedig Cyllidwyr WSSCR

Gwerthusiad o ‘Together a Chance’

Nod y prosiect yw lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal pan fydd mam yn mynd i’r carchar Arolwg Gwerthusiad o gael gweithiwr cymdeithasol mewn dau garchar i fenywod – Eastwood Park a Send.  Gweithgareddau/Dulliau Cyfweld – gweithwyr cymdeithasol, menywod sy’n ofalwyr, plant, adolygu ffeiliau achos, datblygu model rhesymeg a phecyn cymorth. Canfyddiadau Dim Eto… Read More

Deall y ffordd y caiff polisi gofal cymdeithasol plant yng Nghymru ei rhoi ar waith: astudiaeth o’r canllawiau newydd am gam-fanteisio ar blant yn rhywiol

Rydym yn ceisio deall yr hwyluswyr a’r rhwystrau i roi polisi amddiffyn plant ar waith yn effeithiol drwy edrych yn fanwl ar sut y gweithredir canllawiau newydd cam-fanteisio at blant yn rhywiol (CSE) Llywodraeth Cymru yn ymarferol.   Arolwg Diben canolog yr astudiaeth yw dod i ddeall sut mae gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol allweddol yn deall… Read More

Cefnogi rhieni i chwarae rhan ystyrlon wrth wneud penderfyniadau: Gwerthusiad o brosiect eiriolaeth rhieni Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) Cymru

Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru (NYAS) yn gweithio gyda Chaerffili ers mis Ebrill 2017 i ddarparu eiriolwyr i rieni. Yn 2020 dyfarnwyd cyllid i NYAS gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaethau eiriolaeth ar draws Gwent. Rydym yn dymuno cynnal gwerthusiad manwl o’r gwasanaeth. Bydd hyn yn rhoi dealltwriaeth glir inni o sut mae’r Rhaglen… Read More