Ysgoloriaeth PhD Syrthio Drwy’r Bylchau

PhD Arolwg Astudiaeth PhD sy’n cael ei chynnal gan Bridget Handley ynghylch profiadau pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal, o lywio gwasanaethau iechyd meddwl. Nod yr astudiaeth yw archwilio’r bylchau yn narpariaeth y gwasanaethau, gweithio amlasiantaethol, asesu’r hyn sy’n gweithio’n dda, a nodi meysydd i’w gwella. Gweithgareddau a Dulliau Astudiaeth ansoddol yw… Read More

Gwerthusiad o ‘Together a Chance’

Nod y prosiect yw lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal pan fydd mam yn mynd i’r carchar Arolwg Gwerthusiad o fod â gweithiwr cymdeithasol wedi’i leoli mewn dau garchar i fenywod yn cefnogi mamau – hynny yn (i) HMP Eastwood Park a (ii) HMP Send. Nod y prosiect yw cefnogi ymwneud mamau â’u plant,… Read More

Cefnogi Rhieni mewn gofal ac wrth ei adael: #NegeseuoniRieniCorfforaethol

Cefnogi rhieni sydd â phrofiad o ofal  Arolwg Nodau’r prosiect hwn yw herio stigma, gwahaniaethu a deilliannau gwael i rieni ifanc mewn gofal ac yn gadael gofal.  Bydd y prosiect yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc a rhanddeiliaid allweddol eraill i ystyried a hyrwyddo arfer da i rieni mewn gofal ac yn gadael gofal.  Gweithgareddau a… Read More

Gwerthusiad o Wasanaeth Ymyrraeth Gynnar Troseddau Cyfundrefnol Difrifol Action for Children

Nod y gwerthusiad yw archwilio gweithrediad, darpariaeth ac effaith rhaglen arloesol Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar Troseddau Cyfundrefnol Difrifol, sy’n ceisio cyfeirio pobl ifanc i ffwrdd o fywyd o droseddu cyfundrefnol difrifol.  Arwain Mae Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol yn cael mwy o effaith ar gymunedau’r DU nag unrhyw fygythiad cenedlaethol arall (Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, 2020). Amcangyfrifwyd bod… Read More

Rhaglenni llwybr cyflym gwaith cymdeithasol: olrhain cadw a dilyniant

Beth sy’n digwydd i raddedigion rhaglenni llwybr cyflym gwaith cymdeithasol i blant a theuluoedd wedyn.  Ydyn nhw’n aros?  Beth yw eu hamodau gwaith?  Ydyn nhw’n cael eu dyrchafu?  Arolwg Diben y prosiect hwn yw canlyn graddedigion dwy o raglenni llwybr cyflym Lloegr ym maes gwaith cymdeithasol i blant a theuluoedd – Step Up to Social Work a Frontline – i asesu faint… Read More