Plant sy’n Derbyn Gofal (LACW) – Cysylltu Data

Daw’r data hwn o ffurflen statudol a gyflwynir i Lywodraeth Cymru ym mis Mai ac ym mis Mehefin bob blwyddyn gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru. Mae’r ffurflen yn cynnwys data episodau ar lefel unigol a data demograffig ar gyfer pob plentyn sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn hyd at 31ain Mawrth. Perchennog y… Read More

Mabwysiadu – Cysylltu Data

Mae’r set ddata hon yn adrodd gwybodaeth am bob plentyn sy’n peidio â derbyn gofal mewn blwyddyn gasglu ar ôl rhoi gorchymyn mabwysiadu. Casglwyd y wybodaeth hon yn flaenorol fel rhan o’r ffurflen AD1 (plant a fabwysiadwyd) ond mae bellach yn rhan o’r ffurflen flynyddol Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal, a wnaed gan awdurdodau lleol… Read More

Y rhai sy’n gadael gofal yn 16 oed a hŷn – Cysylltu Data

Mae’n cynnwys data sy’n ymwneud â phob plentyn a beidiodd â derbyn gofal yn ystod blwyddyn gasglu os oeddent yn 16 oed neu’n hŷn ar ddiwedd y gofal. Dim ond pan oedd yr achlysur olaf y daeth y gofal i ben sy’n cael ei gynnwys. Fodd bynnag, mae gwybodaeth ar gael yn egluro’r rheswm pam… Read More

Y rhai sy’n gadael gofal yn 19 oed – Cysylltu Data

Cyn Ebrill 2016, cesglid data am weithgareddau a statws ymadawyr gofal ar eu pen-blwydd yn 19eg fel rhan o’r ffurflen flynyddol yn y Casgliad Canlyniadau (OC)*. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth ynghylch a oedd yr awdurdod lleol wedi cadw mewn cysylltiad â’r person ifanc, eu haddysg, eu statws hyfforddiant neu gyflogaeth ac addasrwydd eu llety.… Read More

Cymwysterau addysgol y rhai sy’n gadael gofal – Cysylltu Data

Cyn mis Ebrill 2016, cesglid data am gymwysterau addysgol y rhai sy’n gadael gofal os oeddent yn 16 oed neu’n hŷn ar ddiwedd y gofal, fel rhan o’r ffurflen Casglu Canlyniadau (OC). Mae hyn yn cynnwys nifer y TGAU a gafwyd, wedi’u dosbarthu i ystodau A-G ac A-C, nifer y cymwysterau GNVQs a nifer y… Read More

Plant Mewn Angen, Cymru (CINW) – Cysylltu Data

Datblygwyd y set ddata hon o ffurflenni statudol a gyflwynwyd yn flynyddol i Lywodraeth Cymru gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru cyn i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) ddod i rym. Mae’n cwmpasu’r cyfnod hyd at ddiwedd mis Mawrth 2016. Mae’r ffurflen yn cynnwys data lefel unigol ar gyfer y rhai sydd ag achosion… Read More

Plant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth (CRCS) – Cysylltu Data

Daw’r set ddata hon o ffurflen statudol a gyflwynwyd yn flynyddol i Lywodraeth Cymru gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru am yr holl blant wrth dderbyn gofal a chymorth. Cyflwynwyd y ffurflenni hyn ers i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ddod i rym. Mae’r flwyddyn gyntaf yn cwmpasu’r flwyddyn 2016/17. Mae Cyfrifiad CRCS… Read More

Ceisiadau i Lywodraeth Cymru – Cysylltu Data

Mae gan Lywodraeth Cymru dudalennau gwe Ystadegau ac Ymchwil pwrpasol ar gyfer cyhoeddiadau. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth sy’n berthnasol i’r sector gofal cymdeithasol. Gellir dod o hyd i ddolenni i’r rhain ar y tudalennau priodol ar gyfer pob set ddata. Bydd pob cais i gael mynediad at ficro-data heb ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru… Read More

Ceisiadau i Gronfa Ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw – Cysylltu Data

Mae data gweinyddol a gesglir ac a gynhelir gan Lywodraeth Cymru yn cael ei gaffael gan Gronfa Ddata Cysylltiad Gwybodaeth Ddienw Diogel (SAIL) sy’n diogelu preifatrwydd. Mae’r Amgylchedd Ymchwil Dibynadwy (TRE), a gynhelir gan yr Ysgol Feddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe, yn cynnwys toreth o ddata gweinyddol dienw am boblogaeth Cymru (Ford et al., 2009; Lyons et al.,… Read More

Cyhoeddiadau – Cysylltu Data

Mae’r canlynol yn gyhoeddiadau cysylltu data. Allnatt, G., Elliott, M., Cowley, L., Lee, A., North, L., Broadhurst, K., ac Griffiths, L. (2023) Eglurhad o’r Data: Setiau Data y Plant sy’n Derbyn Gofal. Ar gael yn: https://adrwales.org/wp-content/uploads/2023/06/Data-Explained-CLA-datasets_final.pdf  Allnatt, G., Elliott, M., Scourfield, J., Lee, A., Griffiths, L (2022) Use of Looked Administrative Children’s Social Care Data for Research:… Read More