Adroddiad Newydd – Galw am gyflwyno a datblygu gwasanaeth cymorth i deuluoedd cyn-filwyr ledled Cymru

Mae ein hadroddiad newydd yn gwerthuso Gwasanaeth Dulliau Adferol i Gyn-filwyr a’u Teuluoedd (RAVFS). Mae’r gwasanaeth hwn, a ddarperir gan TGP Cymru, yn ddull newydd sy’n hwyluso ymyriadau teulu cyfan i gyn-filwyr a’u teuluoedd. Mae gwerthusiad cynnar wedi dangos y gall RAVFS helpu i wella’r berthynas rhwng cyn-filwyr sy’n byw gydag anhwylder iechyd meddwl sy’n… Read More

Gwella dealltwriaeth o ymddwyn mewn ffordd beryglus ymhlith plant sy’n derbyn gofal cymdeithasol

Caiff ei gydnabod yn eang fod canlyniadau addysgol ac iechyd plant sy’n derbyn gofal yn waeth na’r boblogaeth yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae niferoedd isel a’r duedd i drin plant sy’n derbyn gofal fel grŵp homogenaidd yn broblematig, nid lleiaf am ei fod yn anwybyddu gwahaniaethau ar sail anghenion ac amgylchiadau unigol. Er mwyn deall… Read More

Ymchwil mewa i phrofiadau a chanlyniadau o plant awtistig mewn gofal maeth neu ofal gan berthynas wedi’i lawnsio

Ychydig iawn o ymchwil sydd wedi’i chynnal ar brofiadau a chanlyniadau plant awtistig mewn gofal maeth neu ofal gan berthynas. Mae hwn yn faes rwyf i’n angerddol drosto ers tro ac mae’n gyffrous cael dechrau prosiect newydd, diolch i gymrodoriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru dros dair blynedd. O’r ymchwil sy’n bodoli a sgyrsiau gyda… Read More

Gadael yr uned cyfeirio disgyblion: Edrych ar bontio a chyrchfannau ôl-16 pobl ifanc â phrofiad o ofal ledled Cymru

Fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol cymwysedig, rwyf i wedi bod â diddordeb erioed mewn gweithio gyda phobl ifanc sy’n cael trafferth gydag addysg ffurfiol, ac sydd ar y cyrion neu heb gynrychiolaeth ddigonol mewn ymchwil. Ar gyfartaledd, mae’n hysbys yn eang fod addysg yn anodd i lawer o blant mewn gofal. Yr hyn nad yw’n… Read More

Newid Cynadleddau Gwarchod Plant am Gynadleddau Grŵp Teuluol

Dros y ddau ddegawd diwethaf yn y DU ac mewn mannau eraill, mae pwysigrwydd cynnwys plant, pobl ifanc a rhieni yn y broses o wneud penderfyniadau gwaith cymdeithasol wedi’i gydnabod yn gynyddol. O gael eu galluogi a’u cefnogi i gymryd rhan, gall plant, pobl ifanc a rhieni chwarae rhan hanfodol wrth gynllunio a chyflenwi gwasanaethau.… Read More