Cyrraedd am y sêr: Modelau rôl â phrofiad o ofal

Fel rhan o Grŵp Rhieni a rhwydwaith CASCADE rydym wedi cynnig y cyfle i aelodau gyfrannu at flogiau os hoffent wneud hynny. Bydd y rhain yn straeon, negeseuon neu flaenoriaethau ymchwil o’u safbwynt nhw. Gobeithiwn y bydd hyn yn digwydd yn rheolaidd ym mlog CASCADE ac y bydd yn ffordd arall i ni roi llais i’r rhai sydd â phrofiad byw o ofal cymdeithasol plant. Read More

Rhwydwaith Rhieni

In December 2020, with Support from our CASCADE Involvement Board and Health and Care Research Wales infrastructure funding, we began building a Parent’s Research Advisory Group. This group has proved invaluable in helping to direct, translate and disseminate research done at CASCADE. Their experience of children’s social care as parents, and commitment to the group… Read More

Lleisiau CASCADE

Pwy ydym ni Cydweithrediad.  Grŵp o bobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal ac sy’n cynghori ar brosiectau ymchwil o’r cam dylunio i ledaenu’r ymchwil. Mae hyfforddiant mewn dulliau ymchwil a hwyluso grŵp yn cael eu cynnal gan ymchwilwyr CASCADE. Cefnogir y grŵp gan Lleisiau mewn Gofal. Mae’r grŵp yn cwrdd bob deufis. Rhoddodd… Read More

CAEL GWARED AR AMBELL UNIGOLYN NA DDYLENT FOD YN GWEITHIO YN Y SWYDD? BETH YW PWRPAS COFRESTRU GWEITHWYR PRESWYL YM MAES GOFAL PLANT YN EIN TYB NI?

Mae rhoi plant sy’n ‘derbyn gofal’ gan y wladwriaeth mewn lleoliad gofal preswyl yn aml yn cael ei ddisgrifio fel opsiwn ‘dewis olaf’, er ei fod yn ddewis cadarnhaol a phriodol ar gyfer rhai pobl ifanc.  Ledled y DU, mae 16% o blant sy’n derbyn gofal yn Lloegr yn byw mewn lleoliadau preswyl, 10% yw’r… Read More

Adroddiad Newydd – Galw am gyflwyno a datblygu gwasanaeth cymorth i deuluoedd cyn-filwyr ledled Cymru

Mae ein hadroddiad newydd yn gwerthuso Gwasanaeth Dulliau Adferol i Gyn-filwyr a’u Teuluoedd (RAVFS). Mae’r gwasanaeth hwn, a ddarperir gan TGP Cymru, yn ddull newydd sy’n hwyluso ymyriadau teulu cyfan i gyn-filwyr a’u teuluoedd. Mae gwerthusiad cynnar wedi dangos y gall RAVFS helpu i wella’r berthynas rhwng cyn-filwyr sy’n byw gydag anhwylder iechyd meddwl sy’n… Read More

Gwella dealltwriaeth o ymddwyn mewn ffordd beryglus ymhlith plant sy’n derbyn gofal cymdeithasol

Caiff ei gydnabod yn eang fod canlyniadau addysgol ac iechyd plant sy’n derbyn gofal yn waeth na’r boblogaeth yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae niferoedd isel a’r duedd i drin plant sy’n derbyn gofal fel grŵp homogenaidd yn broblematig, nid lleiaf am ei fod yn anwybyddu gwahaniaethau ar sail anghenion ac amgylchiadau unigol. Er mwyn deall… Read More

Ymchwil mewa i phrofiadau a chanlyniadau o plant awtistig mewn gofal maeth neu ofal gan berthynas wedi’i lawnsio

Ychydig iawn o ymchwil sydd wedi’i chynnal ar brofiadau a chanlyniadau plant awtistig mewn gofal maeth neu ofal gan berthynas. Mae hwn yn faes rwyf i’n angerddol drosto ers tro ac mae’n gyffrous cael dechrau prosiect newydd, diolch i gymrodoriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru dros dair blynedd. O’r ymchwil sy’n bodoli a sgyrsiau gyda… Read More

Gadael yr uned cyfeirio disgyblion: Edrych ar bontio a chyrchfannau ôl-16 pobl ifanc â phrofiad o ofal ledled Cymru

Fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol cymwysedig, rwyf i wedi bod â diddordeb erioed mewn gweithio gyda phobl ifanc sy’n cael trafferth gydag addysg ffurfiol, ac sydd ar y cyrion neu heb gynrychiolaeth ddigonol mewn ymchwil. Ar gyfartaledd, mae’n hysbys yn eang fod addysg yn anodd i lawer o blant mewn gofal. Yr hyn nad yw’n… Read More