Profiadau a chanlyniadau pobl ifanc o Loegr a atgyfeiriwyd at lety diogel

Archwiliodd y prosiect hwn gefndiroedd pobl ifanc o Loegr a atgyfeiriwyd at lety diogel am resymau lles rhwng mis Hydref 2016 a mis Mawrth 2018, a’u canlyniadau yn y flwyddyn ar ôl cael eu hatgyfeirio.    Arolwg Mae atgyfeirio pobl ifanc at lety diogel am resymau lles yn gam gweithredu ddifrifol a wneir gan awdurdodau lleol… Read More

Nodi arfer da wrth atal trais ymhlith pobl ifanc: ymarfer mapio a chydosod

Mae Barnardo’s yn bartner allweddol yn yr Uned Atal Trais (VPU) sydd newydd ei sefydlu yn Ne Cymru. Fel rhan o’u gwaith i bennu’r dulliau gorau o leihau nifer yr achosion o drais ymhlith pobl ifanc, maent wedi comisiynu ymarfer mapio a chydosod ac adolygiad llenyddiaeth i gyd-fynd â’u gweithgareddau cyd-gynhyrchu a chyd-ddylunio.  Arweiniad Cynhaliwyd adolygiad… Read More

Anghydraddoldebau Lles Plant yng Nghymru: Ymarfer ac Atal

Mae’r astudiaeth yn archwilio’r berthynas rhwng tlodi ac ymarfer gwaith cymdeithasol, drwy archwilio sut mae gweithwyr cymdeithasol yn deall ac yn cydnabod tlodi fel rhan o’u hasesiadau a’u gwaith yn gwneud penderfyniadau gyda theuluoedd.  Arwain Ymchwilio i’r berthynas rhwng tlodi ac anghydraddoldeb cymdeithasol ac ymyriadau lles plant, fel dod yn blant sy’n ‘derbyn gofal’ neu… Read More