Adroddiad Cyfamser Newydd ar Camfanteisio Troseddol ar Blant yng Nghymru

Prin yw’r ymchwil am gamfanteisio troseddol ar blant ac rydym yn gwybod llawer llai am y sefyllfa yng Nghymru. Roedd yr astudiaeth hon a ariannwyd gan Ymchwil Gofal Iechyd Cymru yn ceisio llenwi’r bwlch ymchwil hwn. Edrychodd yr astudiaeth yn benodol ar sut caiff plant eu targedu, eu paratoi a’u camfanteisio’n droseddol yng Nghymru. Roedd hefyd… Read More

Llofnodwyr cyntaf am siarter arloesol wedi’i cyhoeddi

Cyngor Harrow, Lloegr, yw’r cyntaf i lofnodi siarter newydd sbon sy’n ceisio cael gwared ar stigma ac asesiadau cyn geni awtomatig o’r System Gofal Cymdeithasol ar gyfer Rhieni â Phrofiad o Ofal. Arweiniwyd y gwaith o ddatblygu siarter newydd gan CASCADE, Prifysgol Caerdydd ac mae’n cael ei lansio mewn partneriaeth â’r Cynnig Lleol i Ymadawyr Gofal… Read More

Mae CASCADE yn falch iawn o gyhoeddi ei bod wedi sicrhau tair cymrodoriaeth ymchwil gyffrous.

Mae CASCADE yn falch iawn o gyhoeddi ei bod wedi sicrhau tair cymrodoriaeth ymchwil gyffrous. Gadael uned cyfeirio disgyblion: Edrych ar gyfnodau pontio a chyrchfannau ôl-16 pobl ifanc â phrofiad o ofal ledled Cymru Phil Smith Sut y gallwn ni wella profiadau a chanlyniadau plant awtistig mewn gofal? Astudiaeth dulliau cymysg o anghenion, gwasanaethau ac… Read More

Hoffech chi wybod mwy am yr hyn y mae partneriaeth CASCADE yn ei wneud?

Mae ein hadroddiad blynyddol yn rhoi cyflwyniad gwych i’n gwaith.  Yn 2020 roedd CASCADE yn falch iawn o dderbyn cyllid seilwaith i ddatblygu ein partneriaeth â’r Canolfannau Treialon Ymchwil a Gwyddor Datblygiadol Dynol ym Mhrifysgol Caerdydd a Chanolfan Cysylltu Gwybodaeth Ddienw yn Ddiogel Prifysgol Abertawe. Roedd y cyllid yn ein galluogi i ddatblygu syniadau newydd… Read More

Adroddiad newydd wedi’i gyhoeddi ar Schwartz Rounds yn cael ei dreilau yn gofal cymdeithasol

Mae’n bleser gan Cascade gyhoeddi adroddiad y mae Dr David Wilkins wedi bod yn gweithio arno ers 24 mis. Cyhoeddwyd Treial Rheoledig ar Hap o Rowndiau Schwartz gan ganolfan Gofal Cymdeithasol Plant sy’n Gweithio.Archwiliwyd i mewn i hyn drwy weithio gydag un ar ddeg o awdurdodau lleol, rydym ni wedi neilltuo dros 2000 o aelodau… Read More

Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2021: Dysgu ac Edrych i’r Dyfofol

Mae cofrestru ar gyfer cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar 14 Hydref ar agor nawr!  Thema’r digwyddiad eleni yw dysgu ac edrych ymlaen ac ar ôl llwyddiant digwyddiad y llynedd, bydd hi’n ddiwrnod cwbl ddigidol unwaith eto. Mae sesiynau gwych wedi’u trefnu ar bynciau pwysig gan gynnwys: Ymchwil iechyd a gofal: dysgu o’r pandemig;… Read More

Adroddiad newydd wedi’i gyhoeddi yn arholi yr effaith Rhestr Wirio

Pa gwestiwn sydd dan sylw yn yr astudiaeth hon? Archwiliodd ein hastudiaeth effaith ymyrraeth rhestr wirio ar alluoedd gweithwyr cymdeithasol i ragweld (pa mor dda y gallent ragweld tebygolrwydd gwahanol ddigwyddiadau a chanlyniadau) a rhagfarn cadarnhau (i ba raddau yr oedd ymatebwyr yn ceisio gwybodaeth i gadarnhau, yn hytrach herio, eu barn gyfredol) . Gallwch weld copi… Read More

Adroddiadau newydd yn archwilio ac yn adolygu arferion ym maes atal trais ieuenctid

Mae CASCADE yn falch iawn o fod wedi cael eu comisiynu gan Uned Atal Trais Cymru i gynnal dau adolygiad o dystiolaeth: mapio’r ffactorau risg a’r ymyriadau ar gyfer atal trais ymhlith pobl ifanc, a rhoi dulliau cyd-gynhyrchu ar waith mewn gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r adroddiadau hyn yn amlinellu dulliau ac ymyriadau ar sail tystiolaeth ar… Read More

Croeso i Dr Heather Taussig

Mae Dr Heather Taussig, ymchwilydd o’r Unol Daleithiau ym maes gofal cymdeithasol i blant, wedi ymuno â CASCADE am 4 mis ar gymrodoriaeth Fulbright. Mae Dr Taussig yn Athro yn Ysgol Gwaith Cymdeithasol Graddedigion Prifysgol Denver ac yn athro atodol yng Nghanolfan Kempe ar gyfer Atal a Thrin Cam-drin ac Esgeuluso Plant. Mae Taussig yn bwriadu cynnal ymchwil ar y… Read More